Tản văn
09.10.2008
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI TẬP, BÀI 39


Mựa chê người vắn, cậy ta dài,


Dù kém, dù hơn, ai mặc ai.


Mùi nọ có bùi không có ngọt,


Thức kia chầy thắm lại chầy phai.


Dù hay phận mới yên dầu phận,


Dẫu có tài hơn chớ cậy tài.


Quân tử gẫm hay nơi xuất xử,


Ắt là khôn hết cả hòa hai.


BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI TẬP, BÀI 48


Làm người chen chúc, nhọc đua hơi,


Chẳng khác nhân sinh ở gửi chơi.


Thoi nhật nguyệt đưa thấm thoắt,


Ang phồn hoa sá lạt phai.


Hoa càng khoe nở, hoa nên rửa,


Nước chứa cho đầy, nước ắt vơi.


Mới biết doanh hư đà có số,


Ai từng dời được đạo trời.


BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI TẬP, BÀI 71


Thế gian biến cải vũng nên đồi,


Mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi.


Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử,


Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.


Xưa nay đều trọng người chân thật,


Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi.


Ở thế mới hay người bạc ác,


Giàu thì tìm đến, khó tìm lui.


BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI TẬP, BÀI 73


Một mai, một cuốc, một cần câu,


Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.


Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,


Người khôn người đến chốn lao xao.


Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,


Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.


Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp,


Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.


NGỤ Ý


Thái hòa vũ trụ bất Ngu, Chu,


Hỗ chiến giao tranh tiếu lưỡng thù.


Xuyên huyết sơn hài tùy xứ hữu,


Uyên  ngư tùng tước vị thùy khu?


Trùng hưng dĩ bốc độ giang mã,


Hậu hoạn ưngn phòng nhập thất khu.


Thế sự đáo đầu hưu thuyết trước,


Túy ngâm tân bạn nhậm nhàn du.


Dịch thơ:
NGỤ Ý


Thái hòa nào phải Ngu, Chu,


Nực cười giao chiến hai thù không ngơi.


Máu sông xương núi khắp nơi,


Cá đầm, sẻ bụi vì ai đuổi cùng?


Trùng hưng ngựa sẽ sang sông,


Cáo già vào cửa đề phòng chớ quên.


Việc đời lặng ngắt đỡ phiền,


Ngâm thơ uống rượu tìm miền ngao du.


Ngô Lập Chi dịch


 


 


 

trieuxuan.info