tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 31343793
Thơ
19.11.2010
Nguyễn Du
Truyện Kiều (1)

1.Trăm năm trong cõi người ta,


Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.


Trải qua một cuộc bể dâu,


Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.


5. Lạ gì bỉ sắc tư phong,


Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.


Cảo thơm lần giở trước đèn,


Phong tình có lục còn truyền sử xanh.


Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh,


10. Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.


Có nhà viên ngoại họ Vương,


Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung.


Một trai con thứ rốt lòng,


Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia.


15. Đầu lòng hai ả tố nga,


Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.


Mai cốt cách, tuyết tinh thần,


Một người một vẻ, mười phân vẹn mười.


Vân xem trang trọng khác vời,


20. Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.


Hoa cười ngọc thốt đoan trang,


Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.


Kiều càng sắc sảo, mặn mà,


So bề tài, sắc, lại là phần hơn.


25. Làn thu thủy, nét xuân sơn,


Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.


Một, hai nghiêng nước nghiêng thành,


Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.


Thông minh vốn sẵn tư trời,


30. Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.


Cung thương làu bậc ngũ âm,


Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương.


Khúc nhà tay lựa nên chương,


Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân.


35. Phong lưu rất mực hồng quần,


Xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê


Êm đềm trướng rủ màn che,


Tường đông ong bướm đi về mặc ai.


Ngày xuân con én đưa thoi,


40. Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.


Cỏ non xanh tận chân trời,


Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.


Thanh minh trong tiết tháng ba,


Lễ là tảo mộ, hội là đạp Thanh.


45. Gần xa nô nức yến anh,


Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.


Dập dìu tài tử, giai nhân,


Ngựa xe như nước áo quần như nêm.


Ngổn ngang gò đống kéo lên,


50. Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay.


Tà tà bóng ngả về tây,


Chị em thơ thẩn dan tay ra về.


Bước dần theo ngọn tiểu khê,


Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.


55. Nao nao dòng nước uốn quanh,


Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.


Sè sè nấm đất bên đàng,


Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.


Rằng: Sao trong tiết thanh minh,


60. Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?


Vương Quan mới dẫn gần xa:


Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi.


Nổi danh tài sắc một thì,


Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh.


65. Kiếp hồng nhan có mong manh,


Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.


Có người khách ở viễn phương,


Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi.


Thuyền tình vừa ghé tới nơi,


70. Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ.


Buồng không lạnh ngắt như tờ,


Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.


Khóc than khôn xiết sự tình,


Khéo vô duyên ấy là mình với ta.


75. Đã không duyên trước chăng mà,


Thì chi chút ước gọi là duyên sau.


Sắm xanh nếp tử xe châu,


Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa.


Trải bao thỏ lặn ác tà,


80. ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!


Lòng đâu sẵn mối thương tâm,


Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.


Đau đớn thay phận đàn bà!


Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.


85. Phũ phàng chi bấy hoá công,


Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha.


Sống làm vợ khắp người ta,


Khéo thay thác xuống làm ma không chồng.


Nào người phượng chạ loan chung,


90. Nào người tích lục tham hồng là ai ?


đã không kẻ đoái người hoài,


Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương.


Gọi là gặp gỡ giữa đường,


Họa là người dưới suối vàng biết cho.


95. Lầm rầm khấn khứa nhỏ to,


Sụp ngồi vài gật trước mồ bước ra.


Một vùng cỏ áy bóng tà,


Gió hiu hiu thổi một vài bông lau.


Rút trâm sẵn giắt mái đầu,


100. Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần.


Lại càng mê mẩn tâm thần


Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra.


Lại càng ủ dột nét hoa,


Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài.


105. Vân rằng: Chị cũng nực cười,


Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa.


Rằng: Hồng nhan tự thuở xưa,


Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu ?


Nỗi niềm tưởng đến mà đau,


110. Thấy người nằm đó biết sau thế nào ?


Quan rằng: Chị nói hay sao,


Một lời là một vận vào khó nghe.


ở đây âm khí nặng nề,


Bóng chiều đã ngả dậm về còn xa.


115. Kiều rằng: Những đấng tài hoa,


Thác là thể phách, còn là tinh anh,


Dễ hay tình lại gặp tình,


Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ.


Một lời nói chửa kịp thưa,


120.Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay.


ào ào đổ lộc rung cây,


ở trong dường có hương bay ít nhiều.


Đè chừng ngọn gió lần theo,


Dấu giày từng bước in rêu rành rành.


125. Mắt nhìn ai nấy đều kinh,


Nàng rằng: Này thực tinh thành chẳng xa.


Hữu tình ta lại gặp ta,


Chớ nề u hiển mới là chị em.


Đã lòng hiển hiện cho xem,. Tạ lòng nàng lại nối thêm vài lời.


130.Lòng thơ lai láng bồi hồi,


Gốc cây lại vạch một bài cổ thi.


Dùng dằng nửa ở nửa về,


Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần.


135. Trông chừng thấy một văn nhân,


Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng.


đề huề lưng túi gió trăng,


Sau chân theo một vài thằng con con.


Tuyết in sắc ngựa câu giòn,


140. Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời.


Nẻo xa mới tỏ mặt người,


Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình.


Hài văn lần bước dặm xanh,


Một vùng như thể cây quỳnh cành dao.


145. Chàng Vương quen mặt ra chào,


Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa.


Nguyên người quanh quất đâu xa,


Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh.


Nền phú hậu, bậc tài danh,


150.Văn chương nết đất, thông minh tính trời.


Phong tư tài mạo tót vời,


Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa.


Chung quanh vẫn đất nước nhà,


Với Vương Quan trước vẫn là đồng thân.


155.Vẫn nghe thơm nức hương lân,


Một nền đồng Tước khoá xuân hai Kiều.


Nước non cách mấy buồng thêu,


Những là trộm nhớ thầm yêu chốc mòng.


May thay giải cấu tương phùng,


160.Gặp tuần đố lá thoả lòng tìm hoa.


Bóng hồng nhác thấy nẻo xa,


Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai.


Người quốc sắc, kẻ thiên tài,


Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.


165. Chập chờn cơn tỉnh cơn mê.


Rốn ngồi chẳng tiện, dứt về chỉn khôn.


Bóng tà như giục cơn buồn,


Khách đà lên ngựa, người còn nghé theo.


Dưới cầu nước chảy trong veo,


170.Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha.


Kiều từ trở gót trướng hoa,


Mặt trời gác núi chiêng đà thu không.


Mảnh trăng chênh chếch dòm song,


Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân.


175.Hải đường lả ngọn đông lân,


Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà.


Một mình lặng ngắm bóng nga,


Rộn đường gần với nỗi xa bời bời:


Người mà đến thế thì thôi,


180.Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi!


Người đâu gặp gỡ làm chi,


Trăm năm biết có duyên gì hay không?


Ngổn ngang trăm mối bên lòng,


Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình.


185.Chênh chênh bóng nguyệt xế mành,


Tựa nương bên triện một mình thiu thiu.


Thoắt đâu thấy một tiểu kiều,


Có chiều thanh vận, có chiều thanh tân.


Sương in mặt, tuyết pha thân,


190. Sen vàng lãng đãng như gần như xa.


Chào mừng đón hỏi dò la:


Đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây ?


Thưa rằng: Thanh khí xưa nay,


Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên.


195.Hàn gia ở mé tây thiên,


Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu.


Mấy lòng hạ cố đến nhau,


Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng.


Vâng trình hội chủ xem tường,


200. Mà sao trong sổ đoạn trường có tên.


Âu đành quả kiếp nhân duyên,


Cùng người một hội, một thuyền đâu xa!


Này mười bài mới mới ra,


Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời.


205. Kiều vâng lĩnh ý đề bài,


Tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm.


Xem thơ nức nở khen thầm:


Giá đành tú khẩu cẩm tâm khác thường


Ví đem vào tập đoạn Trường


210. Thì treo giải nhất chi nhường cho ai.


Thềm hoa khách đã trở hài,


Nàng còn cầm lại một hai tự tình.


Gió đâu xịch bức mành mành,


Tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm bao.


215.Trông theo nào thấy đâu nào


Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây.


Một mình lưỡng lự canh chầy,


Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.


Hoa trôi bèo dạt đã đành,


220. Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi !


Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi,


Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn.


Giọng Kiều rền rĩ trướng loan,


Nhà Huyên chợt tỉnh hỏi: Cơn cớ gì ?


225.Cớ sao trằn trọc canh khuya,


Màu hoa lê hãy dầm dề giọt mưa ?


Thưa rằng: Chút phận ngây thơ,


Dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền.


Buổi ngày chơi mả đạm Tiên,


230. Nhắp đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao.


đoạn trường là số thế nào,


Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia.


Cứ trong mộng triệu mà suy,


Phận con thôi có ra gì mai sau !


235. Dạy rằng: Mộng triệu cớ đâu,


Bỗng không mua não chuốc sầu nghĩ nao.


Vâng lời khuyên giải thấp cao,


Chưa xong điều nghĩ đã dào mạch Tương.


Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng,


240. Nách tường bông liễu bay ngang trước mành.


Hiên tà gác bóng chênh chênh,


Nỗi riêng, riêng trạnh tấc riêng một mình.


Cho hay là thói hữu tình,


Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong.


245. Chàng Kim từ lại thư song,


Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây.


Sầu đong càng lắc càng đầy,


Ba thu dồn lại một ngày dài ghê.


Mây Tần khóa kín song the,


250. Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao.


Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao,


Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng.


Buồng văn hơi giá như đồng,


Trúc se ngọn thỏ, tơ chùng phím loan.


255. Mành Tương phất phất gió đàn,


Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình.


Vì chăng duyên nợ ba sinh,


Thì chi đem thói khuynh thành trêu ngươi.


Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người,


260. Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi.


Một vùng cỏ mọc xanh rì,


Nước ngâm trong vắt, thấy gì nữa đâu !


Gió chiều như gợi cơn sầu,


Vi lô hiu hắt như màu khảy trêu.


265. Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều,


Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang.


Thâm nghiêm kín cổng cao tường,


Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh.


Lơ thơ tơ liễu buông mành,


270. Con oanh học nói trên cành mỉa mai.


Mấy lần cửa đóng then cài,


đầy thềm hoa rụng, biết người ở đâu ?


Tần ngần đứng suốt giờ lâu,


Dạo quanh chợt thấy mái sau có nhà.


275. Là nhà Ngô Việt thương gia,


Buồng không để đó người xa chưa về.


Lấy điều du học hỏi thuê,


Túi đàn cặp sách đề huề dọn sang.


Có cây, có đá sẵn sàng,


280. Có hiên Lãm thúy, nét vàng chưa phai.


Mừng thầm chốn ấy chữ bài,


Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây.


Song hồ nửa khép cánh mây,


Tường đông ghé mắt ngày ngày hằng trông.


285. Tấc gang đồng tỏa nguyên phong,


Tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra.


Nhẫn từ quán khách lân la,


Tuần trăng thấm thoắt nay đà thèm hai.


Cách tường phải buổi êm trời,


290. Dưới đào dường có bóng người thướt tha.


Buông cầm xốc áo vội ra,


Hương còn thơm nức, người đà vắng tanh.


Lần theo tường gấm dạo quanh,


Trên đào nhác thấy một cành kim thoa.


295. Giơ tay với lấy về nhà:


Này trong khuê các đâu mà đến đây ?


Ngẫm âu người ấy báu này,


Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm !


Liền tay ngắm nghía biếng nằm,


300. Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai.


Tan sương đã thấy bóng người,


Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ.


Sinh đà có ý đợi chờ,


Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng:


305. Thoa này bắt được hư không,


Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về ?


Tiếng Kiều nghe lọt bên kia:


Sinh rằng: Phác họa vừa rồi,


Phẩm đề xin một vài lời thêm hoa .


Tay tiên gió táp mưa sa,


Khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu .


405.Khen: Tài nhả ngọc phun châu,


Nàng Ban ả Tạ cũng đâu thế này !


Kiếp tu xưa ví chưa dày,


Phúc nào nhắc được giá này cho ngang !


Nàng rằng: Trộm liếc dung quang,


410.Chẳng sân bội ngọc cũng phường kim môn .


Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn,


Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay ?


Nhớ từ năm hãy thơ ngây,


Có người tướng sĩ đoán ngay một lời:


415.Anh hoa phát tiết ra ngoài,


Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa .


Trông người lại ngẫm đến ta,


Một dầy một mỏng biết là có nên ?'


Sinh rằng: Giải cấu là duyên,


420.Xưa nay nhân định thắng nhiên cũng nhiều .


Ví dù giải kết đến điều,


Thì đem vàng đá mà liều với thân !


đủ điều trung khúc ân cần,


Lòng xuân phơi phới chén xuân tàng tàng.


425.Ngày vui ngắn chẳng đầy gang,


Trông ra ác đã ngậm gương non đoài .


Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai,


Giã chàng nàng mới kíp dời song sa .


đến nhà vừa thấy tin nhà,


430.Hai thân còn dở tiệc hoa chưa về.


Cửa ngoài vội rủ rèm the,


Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình.


Nhặt thưa gương giọi đầu cành,


Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu .


435.Sinh vừa tựa án thiu thiu,


Dở chiều như tỉnh dở chiều như mê .


Tiếng sen sẽ động giấc hòe,


Bóng trăng đã xế hoa lê lại gần.


Bâng khuâng đỉnh Giáp non Thần,


440.Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng.


Nàng rằng: Khoảng vắng đêm trường,


Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa .


Bây giờ rõ mặt đôi ta,


Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao ?


445.Vội mừng làm lễ rước vào,


đài sen nối sáp song đào thêm hương .


Tiên thề cùng thảo một chương,


Tóc mây một món dao vàng chia đôi .


Vầng trăng vằng vặc giữa trời,


450.đinh ninh hai mặt một lời song song .


Tóc tơ căn vặn tấc lòng,


Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương .


Chén hà sánh giọng quỳnh tương,


Dải là hương lộn bình gương bóng lồng.


455.Sinh rằng: Gió mát trăng trong,


Bấy lâu nay một chút lòng chưa cam .


Chày sương chưa nện cầu Lam,


Sợ lần khân quá ra sàm sỡ chăng ?


Nàng rằng: Hồng diệp xích thằng,


460.Một lời cũng đã tiếng rằng tương tri .


đừng điều nguyệt nọ hoa kia .


Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai .


Rằng: Nghe nổi tiếng cầm đài,


Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ.


465.Thưa rằng: Tiện kỹ sá chi,


đã lòng dạy đến dạy thì phải vâng .


Hiên sau treo sẵn cầm trăng,


Vội vàng Sinh đã tay nâng ngang mày.


Nàng rằng: Nghề mọn riêng tay,


470.Làm chi cho bận lòng này lắm thân !


So dần dây vũ dây văn,


Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương .


Khúc đâu Hán Sở chiến trường,


Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau .


475.Khúc đâu Tư mã Phượng cầu,


Nghe ra như oán như sầu phải chăng !


Kê Khang này khúc Quảng lăng,


Một rằng lưu thủy hai rằng hành vân .


Qua quan này khúc Chiêu Quân,


480.Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia .


Trong như tiếng hạc bay qua,


đục như tiếng suối mới sa nửa vời .


Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,


Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa .


485.Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,


Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu .


Khi tựa gối khi cúi đầu,


Khi vò chín khúc khi chau đôi mày .


Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,


Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu .


Khi tựa gối khi cúi đầu,


Khi vò chín khúc khi chau đôi mày .


Rằng: Hay thì thật là hay,


490.Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào !


Lựa chi những bậc tiêu tao,


Dột lòng mình cũng nao nao lòng người ?


Rằng: Quen mất nết đi rồi,


Tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao !


495.Lời vàng âm lĩnh ý cao,


Họa dần dần bớt chút nào được không .


Hoa hương càng tỏ thức hồng,


đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu .


Sóng tình dường đã xiêu xiêu,


500.Xem trong âu yếm có chiều lả lơi .


Thưa rằng: đừng lấy làm chơi,


Dẽ cho thưa hết một lời đã nao !


Vẻ chi một đóa yêu đào,


Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh .


505.đã cho vào bậc bố kinh,


đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầụ


Ra tuồng trên Bộc trong dâu,


Thì con người ấy ai cầu làm chi !


Phải điều ăn xổi ở thì,


510.Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày !


Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay,


Lứa đôi ai đẹp lại tày Thôi Trương .


Mây mưa đánh đổ đá vàng,


Quá chiều nên đã chán chường yến anh .


505.Trong khi chắp cánh liền cành,


Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên .


Mái tây để lạnh hương nguyền,


Cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng.


Gieo thoi trước chẳng giữ giàng,


520.để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai ?


Vội chi liễu ép hoa nài,


Còn thân ắt lại đền bồi có khi !


Thấy lời đoan chính dễ nghe,


Chàng càng thêm nể thêm vì mười phân .


525.Bóng tàu vừa lạt vẻ ngân,


Tin đâu đã thấy cửa ngăn gọi vào .


Nàng thì vội trở buồng thêu,


Sinh thì dạo gót sân đào bước ra .


Cửa sài vừa ngỏ then hoa,


530.Gia đồng vào gởi thư nhà mới sang.


đem tin thúc phụ từ đường,


Bơ vơ lữ thấn tha hương đề huề.


Liêu dương cách trở sơn khê,


Xuân đường kíp gọi sinh về hộ tang.


535.Mảng tin xiết nỗi kinh hoàng,


Băng mình lẻn trước đài trang tự tình.


Gót đầu mọi nỗi đinh ninh,


Nỗi nhà tang tóc nỗi mình xa xôi:


Sự đâu chưa kịp đôi hồi,


540.Duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ,


Trăng thề còn đó trơ trơ,


Dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng.


Ngoài nghìn dặm chốc ba đông,


Mối sầu khi gỡ cho xong còn chầy !


545.Gìn vàng giữ ngọc cho hay,


Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời .


Tai nghe ruột rối bời bời,


Ngập ngừng nàng mới giãi lời trước sau:


ông tơ ghét bỏ chi nhau,


550.Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi !


Cùng nhau trót đã nặng lời,


Dẫu thay mái tóc dám dời lòng tơ !


Quản bao tháng đợi năm chờ,


Nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm.


555.đã nguyền hai chữ đồng tâm,


Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai .


Còn non còn nước còn dài,


Còn về còn nhớ đến người hôm nay !


Dùng dằng chưa nỡ rời tay,


560.Vầng đông trông đã đứng ngay nóc nhà.


Ngại ngùng một bước một xa,


Một lời trân trọng châu sa mấy hàng.


Buộc yên quảy gánh vội vàng,


Mối sầu xẻ nửa bước đường chia hai .


565.Buồn trông phong cảnh quê người,


đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa .


Não người cữ gió tuần mưa,


Một ngày nặng gánh tương tư một ngày .


Nàng còn đứng tựa hiên tây,


570. Chín hồi vấn vít như vầy mối tơ.


Trông chừng khói ngất song thưa,Hoa trôi trác thắm, liễu xơ xác vàng.


245. Thư song: Chỗ cửa sổ phòng đọc sách.


 2. Người có tài thì thường gặp mệnh bạc, hình như Tài, mệnh ghét nhau, xung khắc với nhau, hễ được hơn cái này thì phải kém cái kia.


 


3. Bể dâu: Trong văn chương cổ của chúng ta thường dùng thành ngữ "bãi bể nương dâu", hoặc nói tắt là "bể dâu" để chỉ những sự biến đổi thăng trầm của cuộc đời.


 


5. Bỉ sắc tư phong: Cái kia kém thì cái này hơn, nghĩa là: Được hơn điều này thì bị kém điều kia.


 


6. (Tạo hoá ghen với người đàn bà đẹp). ý nói: Người đàn bà đẹp thường gặp cảnh ngộ không hay.


 


7. Cảo thơm hay Kiểu thơm: do chữ phương cảo, nghĩa là pho sách thơm pho sách hay.


 


8. Phong tình: Chỉ những chuyện ái tình trai gái.


 


Sử xanh: Thời xưa, khi chưa có giấy, người ta chép sử bằng cách khắc chữ vào những thanh trúc, cật trúc màu xanh, nên gọi là thanh sử.


 


9. Gia-tĩnh: Niên hiệu vua Thế Tông, nhà Minh (1522-1566).


 


10. Hai kinh: Tức Bắc Kinh và Nam Kinh (Trung Quốc).


 


11. Viên ngoại: Một chức quan giữ việc sổ sách tại các bộ, đặt ra từ thời Lục-triều. Về sau, "Viên ngoại" dần dần trở thành một hư hàm. Chữ "Viên ngoại" ở đây được dùng theo nghĩa này.


 


14. Chữ: Theo lễ nghi Trung Quốc xưa, người nào cũng có "danh" là tên chính, và "tự" là tên chữ ("Danh" đặt từ khi sinh ra, còn "tụ" thì đến khi hai mươi tuổi mới dựa theo "danh" mà đặt ra).


 


15. Tố Nga: Chỉ người con gái đẹp.


 


17. Thuý Kiều và Thuý Vân, mỗi người có một vẻ riêng ví như mai có "cốt cách" của mai, tuyết có "tinh thần" của tuyết.


 


20. Khuông trăng: Khuôn mặt đầy đặn, tròn trĩnh, xinh xắn như mặt trăng. Nét ngài: nét lông mày.


 


21. Thốt: Tiếng cổ có nghĩa là nói.


 


Hoa cười, ngọc thốt: cười tươi như hoa, nói đẹp như ngọc.


 


25. Thu thuỷ: Nước mùa thu, Xuân sơn: Núi mùa xuân. Câu noi này ví mắt Kiều trong sáng như làn nước mùa thu, lông mày xinh đẹp như rặng núi mùa xuân.


 


27. Bài ca của Lý Diên Niên, đời Hán, ca ngợi sắc đẹp của một mĩ nhân có câu:


 


Nhất cố khuynh nhân thành


Tái cố khuynh nhân quốc


 


Nghĩa là:


 


Quay lại nhìn một lần thì làm nghiêng thành người


Quay lại nhìn lần nữa thì làm nghiêng nước người.


 


Do đó, người sau thường dùng chữ nghiêng nước (khuynh quốc), nghiêng thành (khuynh thành) để chỉ sắc đẹp phi thường của người phụ nữ.


 


Hai chữ một hai trong câu này dịch mấy chữ nhất cố, tái cố ở trên.


 


28. Câu này có nghĩa là về "sắc" thì chỉ có một mình Kiều là nhất, về "tài" thì họa may ra thì còn có người thứ hai nữa.


 


31. Cung, thương: Hai âm đứng đầu ngũ âm trong cung bậc nhạc cổ của Trung Quốc: Cung, thương giốc, truỷ, vũ.


 


Lầu bậc: Làu thông cung bậc.


 


32. Hồ cầm: Một loại đàn tỳ bà.


 


Hồ cầm một trương: Một cây đàn hồ cầm.


 


34. Bạc mệnh: Tên bản đàn do Thuý Kiều sáng tác. "Bạc mệnh" nghĩa là số mệnh bạc bẽo, mỏng manh.


 


Não nhân: Làm cho người ta nghe mà não lòng.


 


35. Hồng quần: Cái quân màu hồng, hai chữ này được dùng để chỉ nữ giới.


 


36. Cặp kê: Đến tuổi cài trâm (Kê nghĩa là cài trâm). Theo lễ cổ Trung Quốc, con gái 15 tuổi đến thì hứa gả chồng cho nên bắt đầu búi tóc cài trâm.


 


38. Tường đông: Bức tường ở phía đông. Thời xưa con gái thường ở nhà phía đông. Đây dùng chữ "tường đông" để chỉ chỗ có con gái đẹp ở.


 


39. Con én đưa thoi: Chim én bay đi bay lại như chiếc thoi đưa.


 


40. Thiều quang: ánh sáng tươi đẹp, chỉ tiết mùa xuân. Mùa xuân có 90 ngày (ba tháng), mà đã ngoài 60, tức là đã bước sang tháng ba.


 


43. Thanh minh: Là tiết đầu của mùa xuân nhằm vào đầu tháng ba.


 


44. Tảo mộ: Quét mồ. Theo tục cổ, đến tiết Thanh minh con cháu đi viếng và sửa sang lại phần mộ của cha mẹ tổ tiên.


 


Đạp thanh: Dẫm lên cỏ xanh, chỉ việc trai gái đi chơi xuân, dẫm lên cỏ xanh ngoài đồng, do đó mà gọi hội Thanh minh là hội Đạp thanh.


 


45. Yến anh: Chim yến (én), chim anh (có khi đọc là oanh), hai loài chim về mùa xuân, thường hay ríu rít từng đàn. Đây ví với cảnh những đoàn người rộng ràng đi chơi xuân.


 


48. Ngựa đi như nước: Ngựa xe qua lại như nước chảy, hết lớp này đến lớp khác.


 


áo quần như nêm: ý nói người đông đúc, chen chúc.


 


49. Ngổn ngang gò đống kéo lên: Những đoàn người ngổn ngang kéo nhau lên nơi gò đống.


 


50. Vàng - vó: Một loại vàng giấy, dùng trong việc đưa ma hoặc lễ hội.


 


53. Tiểu khê: Ngòi nước nhỏ.


 


62. Ca nhi: Con hát.


 


65. Hồng nhan: Má hồng, chỉ người đẹp.


 


66. Cành thiên hương: Cành hoa thơm của trời, ví với người đẹp.


 


70. Trâm gãy bình rơi: ý nói người đẹp đã chết.


 


72. Dấu xe ngựa: Dấu vết xe ngựa của những khách đến chơi bời trước đấy.


 


74. Bấy: Biết bao nhiêu.


 


77. Nếp tử, xe châu: Quan tài bằng gỗ tử và xe đưa đám tang có rèm hạt châu. ý nói người khách mua quan tài và thuê xe tang chông cất Đạm Tiên một cách chu đáo.


 


78. Bụi hồng: do chữ hồng trần, nghiã là đám bụi đỏ.


 


Đây muốn ám chỉ nấm mộ nằm bên đường, một nấm mồ lưu lại trong cõi trần gió bụi.


 


79. Thỏ bạc, ác vàng: Người xưa cho rằng trong mặt trăng có con thỏ giã thuốc, trong mặt trời có con quạ vàng ba chân.


 


82. Châu: Hạt ngọc châu, đây chỉ nước mắt.


 


85. Hoá công: Thợ tạo hoá, tức là trời.


 


86. Phượng: Chim phượng trống. LoanI: Chim phượng mái. Trong văn cổ, loan phương dùng để chỉ đôi lứa vợ chồng. ở đây chỉ những khách làng chơi đi lại, chung chạ ái ân với Đạm tiên, ngày trước.


 


90. Tiếc lục tham hồng: ý nói luyến tiếc, ham sắc đẹp của giai nhân.


 


94. Suối vàng: Do chữ Hoàng tuyền ở dưới đất có mạch suối, mà đất thuộc màu vàng, nên gọi là hoàng tuyền.


 


97. áy: Vàng úa.


 


112. Vận vào: ý nói lời nào cũng như ám chỉ vào mình.


 


113. ÂÂAm khí: Cái khí cõi âm, cõi chết, ở đây chỉ không khí bãi tha ma.


 


116. Thể: Thể xác (hữu hình). Phách: Chỉ những cái gì vô hình chỉ dựa vào thể xác mà tồn tại.


 


118. Hiển linh: Tỏ sự linh thiêng cho mọi người biết.


 


126. Tinh thành: Lòng thành thuần khiết, lòng chí thành.


 


128. U hiển: U là tối, chỉ cõi chết. Hiển là sáng rõ, chỉ cõi sống. ý nói: chớ nề kẻ sống, người chết, kẻ cõi âm , người cõi dương.


 


136. Tay khấu: Tay càm cương ngựa. ý nói, buông lỏng dây cương cho ngựa đi thong thả.


 


Dăm băng: Như nói dặm đường đi. Băng là lướt đi.


 


137. Lưng túi gió trăng: Tức là lưng túi thơ. Những nhà thơ thời xưa hay ngâm phong vịnh nguyệt, nên người ta gọi thơ là phong nguyệt (gió trăng).


 


139. Câu: con ngựa, non trẻ, xinh đẹp.


 


142. Tự tình: Chuyện trò, bày tỏ tâm tình.


 


143. Hài văn: Thứ giày thêu mà nho sĩ thời xưa thường dùng.


 


Dặm xanh: Dặm cỏ xanh.


 


144. Cây quỳnh, cành giao: Cây ngọc quỳnh và cây ngọc giao. ý nói vẻ khôi ngô tuấn tú của Kim Trọng như làm cho cả một vùng cũng hoá thành đẹp.


 


146. Hai Kiều: Hai người con gái xinh đẹp, tức hai chị em Thuý Kiều.


 


148. Trâm anh: Trâm là cái trâm để cài búi tóc. Anh là cái dải mũ, hai thứ dùng trang sức cho cái mũ của người sĩ tử, quan chức. Nhà trâm anh: Chỉ những nhà thế tộc phong kiến, có người đỗ đạt, làm quan.


 


149. Phú hậu: Giàu có.


 


150. Nết đất: Theo lối nhà, theo dòng dõi trong nhà, mạch đất đó có truyền thống văn chương.


 


151. Phong tư: Dáng điệu.


 


Tài mạo: Tài hoa và dung mạo.


 


152. Phong nhã: Phong lưu nho nhã. Hào hoa: Sang trọng phong cách có vẻ quí phái. Vào trong là ở trong nhà, Ra ngoài là ra giao thiệp với đời.


 


154. Đồng thân: Bạn cùng học.


 


155. Hương lân: Làng xóm, ý nói: Vẫn nghe tiếng khen đồn đại ở vùng lân cận.


 


156. Đồng tước: Đời tam quốc, Tào Tháo đào sông Chương Hà, bắt được đôi chim sẻ đồng, bèn cho xây ở gần đó một toà lâu đài, đặt tên là đài Đồng Tước (sẻ đồng), và định hễ đánh thắng Đông Ngô thì bắt hai chị em Đại Kiều và Tiểu Kiều (là vợ Tôn sách và vợ Chu Du) đem về đấy để vui thú cảnh già. Khoá xuân ở đây là khoá kín tuổi xuân, tức cấm cung, tác giả mượn điển cũ để nói lóng rằng: nhà họ Vương có hai cô gái đẹp cấm cung.


 


157. Buồng thêu: Buồng người con gái.


 


158. Chốc mòng: Tiếng cổ, nghĩa là bấy lâu, bấy nay.


 


159. Giải cấu tương phùng: Cuộc gặp gỡ tình cờ.


 


160. Đố lá: Hội đố lá, còn gọi là diệp hý, một tục chơi xuân có từ đời nhà Đường. Vào khoảng tháng ba, trai gái đi du xuân, bẻ một cành cây rồi đố nhau xem số lá chẵn hay lẻ để đoán việc may rủi. Đây là dịp để họ làm quen và tìm hiểu nhau.


 


161. Bóng hồng: Bóng người con gái. Phụ nữ Trung Quốc thời xưa hay mặc quần đỏ nên gọi là bóng hồng.


 


162. Xuân lan, thu cúc: Hai chị em Kiều, mỗi người có một vẻ đẹp riêng, ngưòi như lan mùa xuân, người như cúc mùa thu.


 


163. Quốc sắc: Sắc đẹp nhất nước, chỉ Thuý Kiều.


 


166. Chỉn: Tiếng cổ. Chin khôn: chẳng xong, không xong.


 


173. Gương nga: Theo truyền thuyết trong cung trăng có chị Hằng Nga, nên thường gọi trăng là "gương nga".


 


174. Vàng gieo ngấn nước: ánh trăng vàng dọi xuống ngấn nước.


 


175. Đông lân: Xóm bên đông, nơi có con gái đẹp ở, cũng giống nghĩa chữ "tường đông" (xem chú thích 38).


 


Hải đường là ngọn đông lân: Cây hải đường ở xóm đông ngả ngọn xuống.


 


177. Bóng nga: Bóng trăng.


 


179. Người mà: Chỉ Đạm Tiên.


 


181. Người đâu: Chỉ Kim Trọng.


 


186. Triện: Lan can.


 


187. Tiểu Kiều: Xem chú thích 146.


 


188. Phong vận: Yểu điệu.


 


Thanh tân: Thanh tú tưới tắn.


 


189. ý nói mặt và thân hình người tiểu kiều đó như có sự và tuyết in phủ lấy.


 


190. Sen vàng: Chỉ gót chân người đẹp. Đông Hôn Hầu, đời Tề (Nam Bắc Triều), rất yêu quí phi họ Phan, từng đúc hoa sen bằng vàng lát xuống nền nhà, để cho nàng đi lên rồi khen rằng: "Bộ bộ sing liên hoa" (mỗi bước đi nở ra một hoa sen).


 


Lăng đăng: Tiếng cổ, có nghĩa là đi từ từ chậm chậm, chập chờn mờ tỏ.


 


192. Đào nguyên: Đời Tần có một người đánh cá chèo thuyền ngược theo một dòng suối đi mãi tới một khu rừng trồng toàn đào, thấy nơi đó có một cảnh sống tuyệt đẹp như nơi tiên ở. Người sau dùng chữ "nguồn đào" hay "động đào" để chỉ cảnh tiên.


 


193. Thanh khí: "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" (cùng một thứ tiếng thì ứng với nhau, cùng một loại khí thì tìm đến nhau).


 


195. Hàn gia: Hèn là nghèo, gia là mọn, nhà xoàng, lạnhlẽo, nói khiêm tốn.


 


Tây thiên: Phía trời đàng tây, hoặc cánh đồng phía tây.


 


197. Hạ cố: Trông xuống, chiếu cố đến nhau.


 


198. Hạ tứ: Ban xuống, ban cho. Cả câu: Hai bài thơ của Kiều lời đẹp ý hay, thật quý báu như là ném cho những hạt châu, gieo cho những thỏi vàng vậy.


 


200. Đoạn trường: Đứt ruột, chỉ sự đau đớn bi thương. Số đoạn trường: Sổ ghi tên những người phụ nữ bạc mệnh.


 


201. Quả kiếp nhân duyên: Quả là kết quả. Nhân là nguyên nhân, ý nói duyên (tốt). hay kiếp (xấu) cũng là có nhân với quả cả.


 


208. Tú khẩu, cẩm tâm: Miệng thêu, lòng gấm. ý nói thơ Kiều làm rất hay.


 


222. Đòi cơn: Nhiều cơn.


 


223. Trưởng loan: Màn có thêu chim loan.


 


224. Nhà huyên: chỉ vào bà mẹ. Huyên là cây hoa hiên, theo thuyết cổ, có tính chất làm quên sự lo phiền.


 


226. Hoa lê: Ví với người đẹp, giọt mưa ví với giọt nước mắt.


 


228. Dưỡng sinh: Nuôi dưỡng và sinh ra, chỉ công ơn cha mẹ.


 


235. Mộng triệu: Điều thấy trong mộng.


 


238. MạchTương: Dòng nước mắt. Tương là tên một con sông ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) chảy vào hồ Động Đình. Ngày xưa, vua Thuấn đi tuần thú, chết ở phương xa, hai người vợ vua là Nga Hoàng và Nữ Anh đi tìm, đến ngồi trên bờ sông Tương, khóc rất thảm thiết, nước mắt vẩy ra những khóm trúc xung quanh, làm cho trúc đó hoá thành những điểm lốm đốm. Về sau, các nhà văn thường dùng chữ mạch Tương, giọt Tương để chỉ nước mắt phụ nữ.


 


244. Tơ mành: Sợi tơ mong manh. Hai chữ này chỉ chung Kiều và Kim Trọng để kết thúc đoạn nói về Kim Trọng.


246. Biếng khuây: Không khuây, không khuây.


 


247. Sầu đong càng lắc càng đầy: ý nói mối sầu tương tư, càng ngày càng chồng chất lên mãi.


 


249. Câu này ý nói: Mây che kín cửa sổ phòng Kiều.


 


251. Tuần trăng khuyết: Khuyết hết cả một tuần trăng (cứ mỗi kì trăng tròn, gọi là một tuần trăng). Chỉ thời gian suốt cả tháng.


 


Đĩa dầu hao: Đĩa dầu hao cạn (vì đèn bị thắp khuya).


 


254. ý cả câu: Bút để lâu không viết đến ngọn bị khô đi, đàn để lâu không gẩy đến dây bị chùng lại. ý nói Kim Trọng buồn trong tương tư, bỏ cả việc học hành và gẩy đàn.


 


255. Mạch Tương: Mành làm bằng trúc núi Tương.


 


257. Ba sinh: Do chữ Tam sinh, nghĩa là ba kiếp luân chuyển: "Quá khứ", "hiện tại" và "vị lai" của con người.


 


260. Kỳ ngộ: Sự gặp gỡ kì lạ.


 


264. Vĩ lô: Cây lau, cây sậy.


 


266. Lam Kiều: Vùng đất thuộc Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Bùi Hàng, đời Đường, khi thi hỏng về, gặp Vân Kiều tặng bài thơ, có câu:"Lam Kiều tiện thị thần tiên quật, hà tất khi (kì) khu thướng ngọc kinh" (cầu Lam là cái tổ tiên đó, hà tất phải vất vả lên đế đô để thi cử làm gì). Về sau, Hàng đi qua một nơi, gọi là Lam Kiều, khát nước, vào xin nước một nhà bà lão gần đấy thấy Vân Anh, (em Vân Kiều), cháu gái bà, người tuyệt đẹp, Hàng ngỏ ý cầu hôn, bà lão bảo: Bà cân dùng cối ngọc và chày ngọc để giã thuốc huyền sương (thứ thuốc tiên), nếu có những thứ ấy làm sính lễ sẽ gả con cho. Hàng về tìm được cối và chày ngọc đưa đến, lại ở đấy giã thuốc cho bà lão một trăm ngày, rồi lấy Vân Anh và sau hai vợ chồng cùng lên cõi tiên. ở đây, Lam Kiều chỉ chỗ nhà ở của Kiều.


 


268. Lá thắm: Do chữ Hồng diệp. vu Hựu, đời Đường, một hôm đi chơi, bắt được chiếc lá đỏ trôi trên ngòi nước từ cung vua chảy ra. Trên lá có đề một bài thơ, Vu Hựu bèn để lại hai câu thơ vào chiếc lá đỏ khác, rồi đem thả nơi đầu ngòi nước, cho trôi vào cung vua. Hàn thị, người cung nữ thả lá đỏ khi trước, lại bắt được lá đỏ của Vu Hựu. Về sau, nhờ dịp vua phóng thích cung nữ, Vu Hựu lấy được Hàn thì.


 


Chim xanh: Người ta thường gọi sứ giả đưa tin là "chim xanh" (thanh điểu). Câu này ý nói: Khó thông tin tức mối manh với Thuý Kiều.


 


257. Ngô Việt thương gia: Nhà đi buôn ở nước Ngô, nước Việt (đi buôn xa, nay Ngô, mai Việt).


 


279. Đá: Đây chỉ núi giả (ta thường gọi là núi non bộ) do những tảng đá xếp thành.


 


280. Lâm Thuý: tên cái hiên của nhà Ngô Việt thương gia. Vì có chữ Thuý trùng với một chữ trong tên Kiều nên Kim Trọng mới mừng thầm là có duyên số tiên định.


 


281. Bài: Bày ra, xếp đặt sẵn, do chữ "an bài".


 


283. Song hồ: Cửa sổ dán giấy. Cành mây: Cánh cửa sổ.


 


285-286. ý nói: Cửa động bị khoá, cửa nguồn bị ngăn, cho nên tuy nhà Kiều gần có ganh tấc, mà vẫn là xa xôi cách trở.


 


287. Nhẫn từ: Kể từ khi (tiếng cổ).


 


293. Tường gấm: Do chữ cẩm tường, bức tường gạch có vẽ hoa như gấm (một cách tô điểm văn hoa).


 


294. Kim thoa: Cái thoa gài tóc bằng vàng.


 


296. Khuê các: Buồng lầu, nơi ở của con gái nhà sang trọng.


 


305. Hư không: Bỗng không, tự nhiên.


 


306. Hợp phố: Tên một quận, trước thuộc Giao châu, nay thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Theo Hán sử: Nguyên xưa, ven bể quận Hợp Phố có loại trai sinh ra một loại ngọc quý, nhưng vì bọn quan tước tham nhũng, bắt nhân dân đi mò ngọc cho chúng, dân tình khổ cực, nên ngọc trai biến đi nơi khác hết. Về sau, có vị quan thanh liêm là Mạnh Thường đến nhận chức, cải cách, chính sự, bãi lệnh mò ngọc, thì ngọc trai lại dần dần trở về. Do đó, người ta thường nói "Châu về Hợp Phố" (Hợp Phố châu hoàn), để chỉ những trường hợp vật báu đã bị mất lại trở về với chủ cũ.


 


311. Lân lí: Nguyên nghĩa là xóm và làng, đây dùng như nhgiã bà con láng giềng.


 


316. Niềm tây: Nỗi lòng, chút tâm sự riêng.


 


319. Thang mây: Do chữ vân thê, nguyên là một khí cụ của quân đội thời dùng để trèo vào thành bên địch (thanh cao, tưởng có thể bắc tới mây được).


 


320. Người hâm nọ: Người gặp gỡ hôm đi thanh minh.


 


Chăng nhe: (từ cổ) phải chăng là.


 


322. Kẻ: Chỉ Kim Trọng. Người: Chỉ Kiều, Kim Trọng nhìn tỏ mặt Kiều, mà Kiều thì e thẹn cúi đầu.


 


323. Ngẫu nhĩ: Tình cờ, cũng như "ngẫu nhiên".


 


324. Chồn: Mệt mỏi, ý nói sốt ruột lắm.


 


325. Xương mai: Xương vóc gầy. Cây mai, thân và cành nhỏ bé, nên người ta thường gọi những người xương vóc gầy là mai cốt (xương mai).


 


Rũ mòn: Gầy mòn, ý nói tương tư mà gầy mòn đi.


 


327-328: ý nói suốt tháng tâm thần như gửi ở cung trăng.


 


330. Đài gương: Giá cao,, trên mặt chiếc gương lớn và hộp đựng đồ trang sức của phụ nữ. Trong văn cổ, thường mượn chữ đài gương để chỉ người phụ nữ.


 


Dấu bèo: ý nói thân phận hèn mọn như cánh bèo trôi nổi mặt nước. ở đây là lời Kim Trọng tự nói khiêm.


 


332. Băng tuyết: ý nói trong sạch, thanh bạch. Chất hằng: Một thể chất lúc nào cũng như thế.


 


Phỉ phong: Hai thứ rau, người ta dùng lá và củ nấu canh hoặc muối dưa làm món ăn hàng ngày. ý cả câu: Gia đình vốn thanh bạch, mà tư chất thì cũng bình thường, không có tài sắc gì, lời Kiều tự khiêm (Bốn chữ trên nói gia đình, bốn chữ dưới nói bản thân).


 


333. Lá thắm: đã giảng ở câu 268.


 


Chỉ hồng: Do chữ xích thằng (sợi dây đỏ) theo sách Tục U quái lục: Vì Cố, người đời Đường, đi cầu hôn, vào nghỉ quán trọn, gặp một ông già ngồi dưới bóng trăng, mở cái túi vải, đang kiểm sổ sách. Vi Cố hỏi, ông già trả lời: Đây là sổ sách hôn nhân, và chiếc túi vải này dùng đựng những dây đỏ (xích thằng) dùng để buộc chân đôi vợ chồng. Do điển này mà có những danh từ: "chỉ hồng", "tơ hồng" để chỉ việc nhân duyên vợ chồng, và "Nguyệt lão" (ông già dưới trăng), "Trăng già", "ông Tơ", để chỉ người làm mối mai. Tục xưa: khi cưới vợ, thường làm lễ Tơ hồng, tức là tế ông Nguyệt lão xe dây đỏ đó.


 


339. Dù chăng: Dù chẳng, nếu không.


 


343. Khuôn thiêng: Khuôn tạo hóa, chỉ trời. Khuôn do chữ quân, tức là cái khuôn dùng để nặn đồ gốm. Người xưa ví tạo hoá đúc nặn ra muôn vật như cái khuôn nặn ra các đồ gốm, nên gọi Tạo hoá là Hồng quân, Thiên quân, (khuôn trời).


 


Tấc thành: Tấc lòng chân thành, thành thực.


 


345. Lượng xuân: Nguyên nghĩa là tấm lòng tốt đẹp như mùa xuân. Còn có thể giải là tấm lòng của người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp.


 


348. Chiều xuân: Như nói tứ xuân (Xuân tứ).


 


Nét thu: Nét thu ba, nét sóng thu, tức con mắt.


 


352. Đá vàng: Do chữ kim thạch. Kim đây là loài đồng, chỉ chuông đồng, vạc đồng; thạch là đá, chỉ bia đá. Thời xưa, những việc lớn, những công đức hay châm ngôn, thường được người ta khắc vào chuông đồng, bia đá, để lưu truyền thiên cổ. Do đó, người ta thường dùng danh từ kim thạch để chỉ cái gì có tính cách vĩnh cửu bền vững, không thay đổi được, như ghi tạc vào vàng đá. Đây nói: Kiều nhận lời gắn bó với Kim Trọng, và xin ghi tạc lời đó, như ghi tạc vào vàng đá.


 


357. Bả: Bản Trương Vĩnh Ký chú Bả là cầm.


 


Quạt hoa quì: Chiếc quạt bằng lá quì vẽ hoa.


 


359. Tất giao: Sơn và keo, chỉ tình nghĩa gắn bó bền chặt với nhau như hai chất keo và sơn.


 


362. Lầu trang: Lầu trang điểm, chỉ dùng lầu ở của phụ nữ.


 


363. Đá biết tuổi vàng: Muốn xem vàng bao nhiêu tuổi, xấu tốt thế nào, người ta thường dùng thứ đá cuội đen để thử, gọi là hòn đá thử vàng. Qua sự trao đổi, Kim-Kiều đã hiểu biết và yêu nhau, như đá biết rõ tuổi vàng.


 


365. Sông thương: Hai câu này lấy ý ở bài thơ trong Tình sử:


 


" Quân tại Tương giang đầu,


Thiếp tại Tương giang vĩ,


Tương tư bất tương kiến,


Đồng ẩm Tương giang thuỷ"


 


Dịch nghĩa:


 


Chàng ở đầu sông Tương,


Thiếp ở cuối sông Tương,


Nhớ nhau mà chẳng thấy nhau,


Cùng uống nước sông Tương.


 


367. Tuyết trở sương che: ý nói bức tường của nhà Kiều với nhà Kim Trọng như có tuyết sương ngăn trở, che khuất khiến cho hai người gặp gỡ trao đổi tin tức.


 


370. Thư hồng rầm lục: Màu đỏ ít đi, màu xanh rậm thêm, tức là mùa xuân sắp qua, mùa hạ sắp tới.


 


372. Hai đường: Do chữ song đường (xuân đường và huyền đường) chỉ cha mẹ.


 


375. Nhà lan: Do chữ lan thất.


 


377. Thì trân: Những thức ăn quý đương mùa. Thuý Kiều mang sang để tiếp Kim Trọng. Chú ý, "sẵn bày" ở đây không phải là bày biện ra bàn ở nhà Kiều.


 


382. Lửa hương: Hai chữ này thường dùng để chỉ tình duyên vợ chồng.


 


384. Hoa râm: Hoa cây râm, sắc trắng, ví mái tóc lốm đốm bạc trông như những chẫm hoa râm.


 


386. TRI âm: Hiểu biết tiếng đàn. Đời Xuân Thu, Bá Nha, một người giỏi đàn, Chung Tử Kỳ, một người giỏi nghe đàn, đều nổi tiếng, cùng làm bạn với nhau. Tử Kỳ hiểu được tâm hồn bạn trong tiếng đàn, khi Bá Nha gẩy đàn, như núi Thái - Sơn", khi Bá Nha nghĩ đến dòng chảy (lưu thuỷ), thì Tử Kỳ khen: "Tiếng đàn cuồn cuộn như sông Giang, sông Hà". Sau Tử Kỳ chết, Bá Nha đứt dây, đập đàn ra, và than rằng: "Trong thiên hạ không còn ai là tri âm (người hiểu biết tiếng đàn của mình) nữa". Về sau, tri âm dùng để chỉ bạn thân, tri kỷ, hoặc bạn tình.


 


389. Núi giả: Chữ Hán là giả sơn, tức là núi non bộ.


 


391. Động đào: Tức động Đào nguyên.


 


392. Thiên thai: Tên một núi ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Tương truyền đời Hán, Lưu Thần và Nguyễn Triệu lên núi Thiên Thai hái thuốc gặp tiên nữ rồi cùng nhau kết duyên ở đấy.


 


394. Vạn phúc: Lời chào hỏi chúc mừng khi gặp nhau. Hàn thuyên: lạnh ấm, lời hỏi thăm sức khỏe.


 


396. Phong nguyệt: Lời thơ trăng gió vui chơi. Non sông: Lấy núi sông mà nguyền ước (sông cạn, núi mòn, lời thề cũng không thay đổi).


 


397. Yên: Bàn sách, Bút giá: Cái giá để gác bút. Thi đồng: Cái ống đựng thơ.


 


398. Đạm thanh: Màu xanh nhạt, chỉ màu bức tranh cây thông của Kim Trọng.


 


399. Phong sương: Gió và sương. Bức tranh cây thông vẽ rất tự nhiên như có đượm cả phong sương.


 


402. Phẩm đề: Đề lợi vịnh bức tranh. Thêm hoa: Thêm vẻ đẹp. ý nói bức tranh mới vẽ xong, xin đề mấy vần thơ cho tăng thêm vẻ đẹp.


 


403. Tay tiên: Bàn tay người đẹp, người tiên.


 


405. Nhả ngọc phun châu: Tài xuất khẩu thành thơ hay, như nhả ra ngọc, phun ra châu.


 


406. Nàng Ban: Nàng Ban Chiêu, đời Đông Hán. Nàng học rộng tài cao, được vua Hán vời đến giúp soạn sách.


 


ả Tạ: Nàng Tạ Đạo Uẩn, đời Tấn, là người thông minh, có học thức.


 


410. Ngọc bội: Đồ đeo bằng ngọc. Chữ dùng chỉ chung người ta đã hiển đạt và có quan chức.


 


Kim môn: Tức Kim mã môn nói tắt, tên cửa cung Vị ương của vua nhà Hán (cửa cung có để tượng ngựa đồng nên gọi là Kim mã). Đời Hán Vũ Đế, thường cho những người có văn tài đến đợi ở đây, để chờ nhà vua hỏi han về chính sự. Kiều muốn nói Kim Trọng không là nhà quan cũng là người học cao.


 


412. Khuôn xanh: Cũng như khuôn thiêng, sự sắp đặt của trời.


 


414. Tướng sĩ: Thày xem tướng.


 


415. Anh hoa: Những cái tinh hoa tốt đẹp.


 


419. Giải cấu: Cuộc gặp gỡ tình cờ.


 


420. Nhân định thắng thiên: ý nói: Người ta cũng có thể làm thay đổi được cả số trời.


 


421. Giải kết: Giải là cởi, kết là mối buộc. ý nói, chúng ta đã ràng buộc với nhau, nếu có sự chia rẽ thì quyết liều thân để giữ lời vàng đá.


 


423. Trung khúc: Những sự uỷ khúc ở trong lòng, như nói tâm tình, tâm sự.


 


424. Tàng tàng: Say say, ngà ngà.


 


425. Giang: ý nói ngày ngắn lắm.


 


428. Song sa: Cửa sổ có che vải sa, cũng như song the, chỉ phòng ở của Kiều.


 


430. Hai thận: Cha mẹ, do chữ song thân, tức thân phụ (cha) và thân mẫu (mẹ).


 


433. Nhặt thưa: Mau và thưa, chỉ ánh trăng. ánh trăng giọi bóng cành lá cây xuống làm cho mặt đất chỗ sáng, chỗ tối.


 


434. Trướng huỳnh: Trường là cái màn, huỳnh là con đom đóm. Đời Tấn, Xa Dận ham học, nhà nghèo, đêm khôn có đèn, phải bắt con đom đóm đựng vào túi lụa thưa để mà đọc sách. Chỉ phòng học của Kim Trọng.


 


437. Tiếng sen: Bước chân của người đẹp. Giấc hoè: Theo sách Nam kha ký: Thuần Vu Phần đời Đường, ngày sinh nhật, uống rượu say nằm ngủ dưới gốc cay hoè già ở phía nam nhà ông, liền mộng thấy đến một nước gọi là "Đại Hoè An", được vua nước ấy gả công chúa, và cho làm quan Thái thú quận Nam Kha, vinh hiển hơn hai mươi năm. Khi tỉnh dậy, chỉ thấy dưới gốc hoè một tổ kiến lớn, trong có con kiến chúa, mới hiểu đó là nước và vua Hoè An (gốc hoè yên ổn), còn Nam kha tức là cành hoè phía nam nhằm thẳng xuống tổ kiến. Do đó, người ta nói "giấc Nam kha" hay "giấc hoè" để chỉ cuộc phú quý hư ảo.


 


438. Đây nói, Kim Trọng sực tỉnh thấy ánh trăng đưa bóng hoa lê tới gần.


 


439. Đỉnh Giáp: Đỉnh núi Vu Giáp (hay Vu Sơn). Vua Sở Hoài Vương đi chơi quán Cao Đường, mộng thấy một người đàn bà đẹp, và tự xưng là thần núi Vu Sơn, sớm làm mây, chiều làm mưa. Do tích này, người ta thường dùng chữ "mây mưa" để chỉ việc ân ái giữa trai gái.


 


Non thần: núi Thần nữ chỗ ở của nàng tiên gặp vua Sở nói trên.


 


446. Đài sen: Cái để thắp nên làm hình hoa sen.


 


Song đào: Chỗ cửa sổ có trồng cây đào.


 


447. Tiên thề: Giấy hoa tiên (giấy viết thư từ có vẽ hoa ghi chép lời thề).


 


452. Đồng: Đồng tâm, cùng một lòng với nhau. Người xưa, thường tặng nhau dây lưng gấm, kết thành vòng hồi văn, ngụ ý thân yêu quấn quýt, gọi là cái "đồng tâm kết".


 


453. Hà: Ráng mặt trời. Chén hà do chữ hà bôi thứ chén bằng ngọc màu ráng đỏ, đây dùng nói chén quý.


 


Quỳnh tương: nước ngọt, ví thứ rượu ngon quý.


 


454. ý nói Kiều với Kim Trọng, ngồi kề nhau, mùi hương quần áo như là hoà lộn với nhau, mà trong binh gương, bóng hai người cũng như lồng đôi với nhau.


 


457. Chày sương, cầu Lam: đã chú ở câu 266.


 


458. Sàm sỡ: Lả lơi không đứng đắn.


 


459. Hồng điệp, xích thằng: xen câu 268 và 238.


 


460. Tương tri: Biết lòng nhau, thông cảm nhau.


 


461. Nguyệt nọ, hoa kia: Chuyện trai gái bất chính.


 


463. Cầm đài: Cái đài ngồi gẩy đàn của Tư Mã Tương Như, một nhà giỏi đàn đời Tây Hán.


 


464. Nước non: Do chữ lưu thuỷ, cao sơn (nước chảy, non cao), những tiếng đàn của Bá Nha mà Chung Tử Kỳ nghe và phân biệt được. Đây Kim Trọng đề cao Kiều lên ngang tài với Bá Nha, và tự cho mình là Chung Kỳ.


 


465. Tiện Kỹ: Nghề mọn, lời nói nhún.


 


467. Cầm trăng: Tức nguyệt cầm, ta gọi là đàn nguyệt.


 


468. Tây nâng ngang mày: Thái độ tỏ ý trân trọng.


 


470. Bận lòng: khó nghĩ. Lắm thân: tiếng cổ, có nghĩa là "lẵm thay".


 


471. Vũ, văn: Vũ là dây đàn to, văn là dây đàn nhỏ.


 


472. Cung thương: xem câu 31.


 


473. Hán sở chiến trường: Bãi chiến trường giữa đời Hán, và nước Sở. Cuối đời Tần, Lưu Bang (Hán Cao tổ) và Hạng Vũ (Sở Bá vương) đánh nhau nhiều trận kịch liệt.


 


474. Tiếng sắt, tiếng vàng: Tiếng khí giới bằng sắt, bằng kim loại va chạm xô xát nhau.


 


475. Tư mã phượng cầu: Tư mã Tương Như người đời Hán, có văn tài, ở đất Lâm Cùng, Trác Vương Tôn, có con gái là Văn Quân, người đẹp mà mới goá chồng. Tương Như gẩy khúc đàn "Phượng cầu hoàng" để tỏ tình với Văn Quân cảm tiếng đàn, đêm ấy, bỏ nhà trốn theo Tương Như.


 


477. Kê Khang, Quảng Lăng: Kê Khang, đời Tam quốc, đêm gẩy đàn cầm ở đình Hoa Dương, bỗng có người khách lạ tới dạy cho khúc "Quảng Lăng tán", âm điệu tuyệt hay.


 


478. Lưu thuỷ, hành vân: Nước chảy, mây bay. ý nói khúc đàn thanh thoát lưu loát.


 


479. Quá quan: Đi qua cửa ải. Chiêu Quân: Tên chữ của Vương Tường, một cung nữ đời Hán Nguyên đế, bị gả cho chúa Hung nô, khi qua cửa ải, vào đất Hung nô, Chiêu Quân thường gảy khúc đàn tỳ bà để tỏ nỗi lòng nhớ nhà, nhớ nước.


 


482. Tiếng suối: Tiếng đàn nghe đục như tiếng ầm ì của dòng suối dội ở lưng chừng núi xuống.


 


488. Chín khúc: Chỉ các khúc ruột chứ không nhất thiết phải đúng chín khúc ruột.


 


491. Tiêu tao: Chính nghĩa là tiêu điều, thê hương, đây dùng chỉ tiếng đàn buồn rầu, sầu não.


 


492. Dột: ủ dột.


 


Nao nao: Xao xuyến, đau xót.


 


495. Lời vàng: Lời khuyên quí giá.


 


497. Hoa hương: Hoá có hương thơm. Thức hồng: vẻ hồng. Càng đàn, càng thơ, nàng Kiều càng đẹp, tình ý đôi bên càng nồng nàn.


 


501. Làm chơi: Xem vấn đề là thường, không quan trọng.


 


503. Yêu đào: Cây đào non, lấy chữ ở thơ "Đào yêu", Kinh thi: Đào chi yêu yêu (cây đào non mơn mởn) ví với người con gái trẻ mà đẹp, đã đến tuổi đi lấy chồng.


 


505. Bố kinh: Bố là vải, kinh là cây kinh, một loại cây mọc thành cụm, hoa màu tía nhạt, cành và thân cứng rắn, thời xưa, những phụ nữ nghèo thường dùng cành nó làm trâm cài tóc.


 


ở đây, ý Kiều nói: Đã cho vào hang người vợ chính thức như hạng bố kính thời xưa (không phải là nhân tình, nhân ngãi).


 


506. Tòng phu: Theo chồng, chí cái đạo làm vợ, theo quan niệm Nho giáo xưa.


 


507. Trên Bộc, trong dâu: Trong bãi dâu, trên sông Bộc. Xưa ở nước Vệ, đời Xuân Thu, có tục trai gái hẹn hò, tụ hội nhau ở bãi dâu trên sông Bộc để hát hổng, đùa bỡn, làm việc dâm đãng.


 


511. Kỳ ngộ: Cuộc gặp gỡ kỳ lạ, chỉ cuộc nhân duyên tốt đẹp của đôi tài tử giai nhân.


 


514. Thôi, Trương: Theo Tây sương ký: Thôi Oanh và Trương Cung, tên tự là Quân Thuỵ, đời Đường, là đôi trai tài, gái sắc, đẹp đôi, vừa lứa, đã gặp gỡ và yêu nhau ở chái tây chùa Phổ Cứu, đất Bổ Đông, nhưng vì đã đi lại ăn nằm với nhau, nên về sau chán nhau mà bỏ nhau.


 


Đá vàng: Đây chỉ tình vợ chồng chung thuỷ, đoan chính.


 


514. Yến anh: Đây ví với cặp trai gái.


 


515. Chắp cánh liền cành: Nói khi ăn nằm ân ái với nhau. Theo bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị, vua Đường Huyền tông và Đường quý phi nguyện với nhau trong đêm "thất tịch": Tại thiên nguyện tác ti dực diểu, tại địa nguyên vi liên lí chí (trên trời nguyện làm đôi chim liền cánh, dưới đất nguyện là hai cây liền cành).


 


517. Mái tây: Do chữ tây sương, tức chái tây chùa Phổ Cứu, nơi Thôi, Trương gặp gỡ nhau.


 


Hương nguyền: Nén hương để thề nguyền.


 


519. Gieo thoi: Các sách thường dẫn điển sau đây: Tạ Côn đời Tấn, ghẹo người con gái đang ngồi dệt cửi, bị cô ta cần cái thoi ném vào mặt, gẫy mất hai cái răng (theo Tấn thư).


 


524. Vì: Nể, tiếng cổ, cũng có nghĩa là yêu (yêu vì Nặng lòng xót liễu vì hoa).


 


525. Bóng tầu: Bóng mái nhà (Tàu: Miếng gỗ dài đặt dọc ở mái hiên, để đỡ lấy mái nhà, gần chỗ giọt tranh).


 


Vẻ ngân: Vẻ sáng như bạc, chỉ ánh trăng.


 


528. Sân đào: Sân có trồng cây đào.


 


530. Gia đồng: Người phục dịch công việc ở trong nhà.


 


Thúc phụ: Chú ruột.


 


Từ đường: Từ bỏ nơi nhà ở, tức là chết.


 


532. Lữ thấn: Chết nhưng mà chưa chôn, quan tài còn quàn tạm ở nơi đất khách.


 


533. Liêu dương: Tên đất, nay thuộc tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) nơi chủ ruột Kim Trọng chết.


 


Sơn khê: Núi và khe ngòi.


 


534. Xuân đường: Cha, Xuân là một loại cây sống rất lâu. Người sau nhân gọi cha là xuân hay Xuân đường (nhà xuân), có ý mong cha được tuổi thọ như cây ấy.


 


Hộ tang: Trông coi việc tang.


 


535. Mảng: Tiếng cổ.


 


Mảng tin: Mới chợt nghe tin.


 


536. Đài trang: Do chữ trang đài, nơi trang điểm của phụ nữ.


 


537. Đinh ninh: cẵn kẽ, đến nơi đến chốn.


 


539. Đôi hồi: Giãi bày, trò chuyện hết lời với nhau.


 


540. Trao tơ: Chỉ việc kết hôn. Theo sách Khai nguyên Thiên bảo di sự: Trương Gia Trinh, tể tướng nhà Đường, có năm con gái, muốn gả một người cho Quách Nguyên Chấn, đô đốc Lương Châu, người đẹp mà có tài nghệ, bèn bảo năm con đứng sau một bức màn, mỗi người cầm một sợi dây tơ dài, dòng ra ngoài, và cho Nguyên Chấn tuỳ ý kéo lấy một sợi, trúng sợi nào thì lấy người cầm sợi ấy. Nguyên Chấn được kéo sợi tơ đỏ, lấy người con thứ ba, rất đẹp.


 


543. Ba đông: Ba năm để tang.


 


544. Chầy: Còn chậm, còn lâu ngày.


 


545. Gìn vàng giữ ngọc: Giữ thân thể cho được khoẻ mạnh, và cũng ngụ ý giữ gìn mối tình cho được thuỷ chung, trong sạch.


 


556. Ôm cầm thuyền ai: Ôm đàn sang thuyền của người khác, tức là đi lấy chồng khác.


 


566. Quyên: Chim đỗ quyên, tức chim quốc. Đây tả cảnh cuối hè, sang thu. Tiếng quyên kêu còn ra rả (nhặt) đầu cành và bóng nhạn đã thấy bay loáng thoáng (thưa) ở chân trời.


 


567. Cữ, tuần: Người xưa thường tính bảy ngày là một cữ, và mười ngày là một tuần.


 


568. Tương tư: Nguyên nghĩa là ở xa cách mà cùng nhớ nhau, sau người ta mượn để nói sự nhớ nhau của đôi trai gái yêu nhau.


 


570. Chín hồi: Do chữ cửu hồi, ruột chín lần bị đau quặn lại.


(còn tiếp)


Nguồn: Truyện Kiều. Nguyễn Du. NXB Văn học, 2004. Bản điện tử của informatik.uni-leipzig


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Quán trọ (bài in trên Tiểu thuyết thứ Năm 1939) - Nguyễn Bính 25.02.2020
Lệ mấy hàng (bài in Tiểu thuyết thứ Năm, 1939) - Nguyễn Bính 25.02.2020
Thương em ngày ấy/ Vũ điệu Apsara/ Nục cười Bayon - Nguyễn Hồng Minh 18.02.2020
Cựu chiến binh làng - Nguyễn Trọng Luân 17.02.2020
Vòng tròn bất tử/Mùa nước nổi/ Trăng biên giới/ Bồng bềnh chợ nổi - Nguyễn Hồng Minh 17.02.2020
Trăng chờ/ Hoa xấu hổ/ Mưa rừng - Nguyễn Hồng Minh 17.02.2020
Ngày xưa có mẹ - Trần Mạnh Hảo 17.02.2020
Chùm thơ Như Quỳnh de Prelle - Như Quỳnh de Prelle 16.02.2020
Quỳnh Và Mùa Thu - Như Quỳnh de Prelle 16.02.2020
Người tình - Nguyễn Đức Tùng 16.02.2020
xem thêm »