tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24010671
Thơ
04.05.2016
Phạm Trọng Chánh
Sử thi Iliade của thi hào Homère và bản dịch thơ của Phạm Trọng Chánh (2)

 


Tra gươm dũng tướng vái chào,


 


Quán Trí Tuệ thoáng biến theo cánh hồng.


 


Về Thiên Sơn (Olympe) chốn Thiên Đình,


 


Bàn đào tiên hội, các Thần tiệc vui.                                                                           220


 


An Sinh lòng vẫn chưa nguôi,


 


Quay sang An Trích tiếp lời hờn dai :


 


Đồ tham, mắt chó, tim nai,


 


Chiến trường, đột kích, ai người  đấu tranh.


 


Còn người chết nhát hậu quân,


 


Đến chia lợi phẩm, lại dành phần hơn.


 


Làm Vua xương máu của dân,


 


Người là Vua những kẻ hèn ích chi !


 


Với ta lần cuối lời này,


 


Cầm cây ngôn trượng, ta nay thề là :                                                                      230


 


Cây này, lá chẳng mọc ra,


 


Lời ta vững chắc như là núi cao.


 


An Kinh (Achéens) hối hận ngày nào,


 


Dưới đòn kẻ địch Hắc Tô (Hector) trận tiền.


 


Ra vào chiến trận đảo điên,


 


Sĩ quân gục ngã chiến trường thảm thương.


 


Dù người có xé con tim,


 


Để mà hối hận ô danh tướng tài.


 


Để cho chiến trận thiệt thòi,


 


Lỗi lầm đốn nhục của ngươi hôm nay.                                                                    240


 


Nói rồi vất trượng trên tay.


 


Ninh Tô (Nector) Vương lão đến ngay khuyên rằng .


 


Cất lời mật ngọt dỗ dành,


 


Bao nhiêu kinh nghiệm quân trung luận bàn.


 


Đã ba thế hệ trị dân,


 


Phi Lô (Pylos) thành vững, muôn dân hùng cường :


 


Than ôi đau đớn nào hơn !


 


Người chung một giống An Kinh tranh phần.


 


Vua Bam (Priam) con cái cười thầm,


 


Dân Troa sung sướng, nức lòng nào hơn.                                                             250


 


Hai người cao cấp Đa Niên (Daniens),


 


Giành nhau vì gái, thiệt hơn bất hòa.


 


Hai người trẻ tuổi hơn ta,


 


Lắng nghe ta ngỏ, điều là thiệt hơn :


 


Hai người trách nhiệm ba quân,


 


Giữa trong trận chiến ngày càng khó khăn.


 


Dù làm Vua lắm quyền hành,


 


Chẳng nên cướp đoạt tranh giành mỹ nhân.


 


Chỉ nên lấy đó làm phần,


 


Thưởng cho tướng lĩnh trung quân, hiền tài.                                                       260


 


An Sinh phận tướng làm tôi,


 


Chớ nên ỷ sức tranh thôi, chẳng chừa.


 


Làm tôi dẫu phận thiệt thua,


 


Trượng vàng Thần Dớt, lệnh Vua tuân hành.


 


Dẫu người sức mạnh hùng anh,


 


Mẹ người Thần Nữ, ai tranh sức cùng.


 


Làm Vua trị nước an dân,


 


Nào đâu xe ngựa, thanh gươm chiến trường.


 


An Trích, phận ngôi cửu trùng,


 


Hãy nguôi cơn giận với cùng tướng quân.                                                            270


 


An Sinh, thành lũy anh hùng,


 


Là người cột trụ cuộc chinh chiến này.


 


An Gia Vương phán quyết ngay:


 


Cám ơn Vương lão tỏ bày thiệt hơn,


 


Nhưng người này thói ngang tàng,


 


Muốn hơn tất cả chẳng màng quân giai.


 


Muốn hơn hết, chẳng vâng lời,


 


Cả Thần chẳng nể, chi người làm Vua.


 


An Sinh hờn dỗi chẳng vừa:


 


Ta người ương ngạnh, chẳng ưa lệnh gì.                                                              280


 


Hãy sai khiến kẻ khác đi,


 


Còn ta mặc kệ, nói gì đến ta.


 


Một lời hãy nhớ lấy  là :


 


Ta không vì một đàn bà đấu tranh,


 


Chẳng vì người, chẳng ai cùng,


 


Của người cứ lấy, ta không tranh giành.


 


Của ta mang đến quân thuyền,


 


Chớ nên đụng đến mà phiền ngọn lao.


 


Số phần sẽ đẩm máu đào.


 


Nói rồi bước thẳng đi mau xuống thuyền.                                                             290


 


Hội Đồng giải tán, tan  hàng,


 


Trở về tuyến trận, bàng hoàng ba quân.


 


An Sinh về hậu cứ thuyền,


 


Cùng bạn Ban Tuất (Patrocle) và đoàn sĩ quan.


 


An Trích ra lệnh chọn thuyền,


 


Hai mươi chèo lái, vật mang tế thần.


 


Tận tay dắt bước xuống thuyền,


 


Đưa nàng Sĩ Tuyết má hồng về cha.


 


Uy Lĩnh  (Ulysse) điều khiển thuyền ra,


 


Hướng đền trực chỉ, thuyền qua biển ngàn.                                                         300


 


An Gia ra lệnh tẩy trần,


 


Rắc vôi, dẹp rác, tế thần An Long.


 


Trên đồi cát trắng biển xanh,


 


Bò, cừu cúng tế, mùi hương ngát trời.


 


An Gia vương chẳng nguôi ngoai,


 


Sai Tân, Âu Bạc hai người vệ quan :(Talthybios: Tân Thy Bộc) Eurybate : Âu Thy Bạc)


 


Hãy sang hậu cứ An Sinh,


 


Kiệu nàng Băng Tuyết (Briséis) má hồng về đây.


 


Nếu hắn chẳng chịu cho ngay,


 


Bảo  ta sẽ đến, sự này xem sao ?                                                                              310


 


Vệ quan lòng chẳng muốn nào,


 


Bước qua đồi cát đi vào hậu quân,


 


Nơi dinh thuyền Nguyệt My Đông (Myrmidons),


 


An Sinh thoáng thấy, đứng ngăn lối vào.


 


Hai người lặng lẽ nhìn nhau,


 


Lòng đầy sợ hãi, chẳng sao thốt lời.


 


An Sinh hiểu ý nhạt cười :


 


Chào quan thị vệ,  vua vời người sang.


 


Các người vâng lệnh Đại Vương,


 


Bắt nàng Băng Tuyết, lệnh truyền phải theo.                                                      320


 


Ban Tuất ( Patrocle):  Vào dẫn nàng nào,


 


Bảo nàng vâng lệnh, sang hầu nhà Vua.


 


Có Thần chứng kiến cho ta,


 


Nhà Vua chẳng biết đâu là sĩ  liêm.


 


Nhỏ nhoi, lòng dạ thấp hèn,


 


Đừng hòng có lúc đi tìm đến ta.


 


Dù bao tai họa xãy ra,


 


Đừng cầu ta đến, xông pha trận tiền.


 


Ban Tuất vâng lệnh bạn hiền,


 


Dẫn nàng Băng Tuyết má hồng trao sang.                                                              330


 


Cho hai thị vệ kiệu nàng,


 


Bước đi lưu luyến, nhìn sang bồi hồi.


 


Kiệu vừa khuất bóng sau đồi,


 


An Sinh nước mắt bên trời luyến thương,


 


Ngồi bên đồi cát mơ màng,


 


Biển tung bọt trắng mênh mang chân trời.


 


Chắp tay cầu khẩn: Mẹ ơi !


 


Mẹ sinh con chốn trần đời bon chen;


 


Vinh danh mẹ cõi Thiên Cung,


 


Còn con nhục nhã, đau thương cõi này.                                                                 340


 


An Gia Vương ỷ quyền uy,


 


Làm con nhục nhã, giờ đây hận sầu.


 


Thê Túc, Thần nữ biển sâu,


 


Lắng nghe tiếng khóc khẩn cầu  của con.


 


Thương con. Thần nữ hiện bên,


 


Cầm tay xoa nỗi oán hờn thương đau,


 


Chạnh lòng, khẽ hỏi: Vì sao ?


 


Con ơi sao khóc, sầu nào con mang ?


 


Nói đi con, nỗi oán hờn,


 


Nỗi nào con muốn , mẹ con giải giùm ?                                                                  350


 


An Sinh đau khổ, uất căm :


 


Mẹ ơi, con kể ngọn ngành nguồn cơn,


 


Thê Bê (Thébè) chiến trận căn nguyên,


 


Âu Thông (Eétion) chiến bại trận tiền bại vong.


 


An Kinh chiến thắng hào hùng,


 


Chiến công: mỹ nữ, bạc vàng phân chia.


 


Phần  vua An Gia Đại Vương.


 


Có nàng Sĩ Tuyết má hồng giai nhân.


 


Con gái tế tự An Long,


 


Sĩ Tiết lễ vật, khẩn lòng chuộc con.


 


Tỏ bày khăn trắng, trượng vàng.


 


Hội Đồng Tướng kính thần linh tha nàng.                                                             360


 


Riêng vua An Trích tham lam,


 


Thốt lời giận đuổi cha nàng đớn đau,


 


Cụ già buồn tủi khẩn cầu,


 


An Long thần đã báo thù thảm thương.


 


Tên thần bắn xuống An Kinh,


 


Dịch thần gieo rắc chiến trường thê lương.


 


Hội đồng quân tướng luận bàn:


 


Mời tiên tri đến, tỏ tường ra sao ?


 


Con đà khuyên nhủ trước sau,


 


Tạ thần giận dữ, hãy mau tha nàng.                                                                      370


 


Ngờ đâu An Trích oán hờn,


 


Thả nàng Sĩ Tuyết, bắt đền phần con.


 


Mới vừa cho thị vệ sang,


 


Bắt nàng Băng Tuyết yêu thương mang về.


 


Mẹ ơi trả hận con nghe !


 


Chỉ mình mẹ, Dớt say mê lòng.


 


Vì lời mẹ nói dịu dàng,


 


Vì hành động mẹ đẹp lòng Thần Vương,


 


Con nghe từ chốn Thiên Sơn,


 


Vây quanh Thần Dớt xui nên tâu trình.                                                                  380


 


Hạ Cơ (Héra) và Hải Long Vương (Poséidon),


 


Quán Trí Thần nữ họp cùng An Kinh.


 


Hãy quỳ bên gối Thần Vương,


 


Cầu cho phần thắng Troa dân nghiêng về.


 


Trừng trị An Trích  u  mê,


 


Khinh thường xúc phạm nặng nề đến con.


 


Thê Túc đau xót lệ buồn :


 


Con ơi ta đã nuôi con trưởng thành,


 


Nào ngờ đau khổ phận dành,


 


Đời con ngắn ngủi chiến tranh hận thù.                                                                 390


 


Hãy lau nước mắt thương đau,


 


Con ơi, vui vẻ, chớ sầu thở than.


 


Thương con mẹ sẽ lên đường,


 


Thiên Sơn cầu khẩn Thần Vương phục thù.


 


Mệnh con ngắn ngủi thương đau,


 


Binh đoàn hãy tụ bên nhau gần thuyền.


 


Chớ nên nổi giận bất bình,


 


Và con tuyệt đối hãy ngừng giao tranh.


 


Dớt còn kinh lý Đại Dương,


 


Chư hầu dự tiệc nơi miền Hắc Phi (Ethiopie).                                                        400


 


Mười hai ngày nữa về đây,


 


Vì con mẹ sẽ đến ngay Thiên Đình.


 


Mẹ lên đến trước  cửa đồng,


 


Cúi đầu cầu khẩn tỏ lòng Thần Vương.


 


Rời con về biển mênh mông,


 


Thê Túc rẽ sóng, ngàn trùng nước mây.


 


An Sinh trống vắng sầu bi,


 


Nhớ nàng đai ngọc ra đi mà buồn.


 


 


 


Nói về Uy Lĩnh dong thuyền,


 


Đem Sĩ Tuyết đến trả nàng cho cha.                                                                         410


 


Một trăm cừu tặng làm quà,


 


Tế An Long cứu độ qua dịch thần.


 


Thuyền vào bến nước đền trong,


 


Xếp buồm chèo giữa nắng hồng tà huy.


 


Bỏ neo trước bến đền mây,


 


Kiệu nàng Sĩ Tuyết trao tay cha nàng.


 


Chân thành tạ những lỗi lầm,


 


Trước đền hương khói cầu Thần chứng minh.


 


Sĩ Tiết, tế tự An Long,


 


Vui mừng con gái  đợi trông, tạ tình.                                                                        420


 


Được trăm cừu để tế thần,


 


Cầu Thần Cung Bạc nhủ lòng xót thương.


 


Ngừng cơn giận dữ bắn tên,


 


Cho An Kinh được thoát cơn hiểm nghèo.


 


Thần An Long đỉnh mây cao,


 


Nghe lời cầu khẩn thương đau cõi trần.


 


Chủ tế rắc lúa mạch xong,


 


Nắm đầu vật tế, cổ nâng lên bàn,


 


Đoản đao thọc huyết máu tuôn,


 


Lột da, đùi tế phủ lên mở chài.                                                                                   430


 


Đặt lên trên lớp thịt tươi,


 


Cụ già đốt củi lửa nơi bếp đình.


 


Tưới lên rượu cháy lửa xanh,


 


Các thầy tế trẻ cầm ghim năm chìa.


 


Trở cho đùi cháy trên nia,


 


Cầu Thần phụng hưởng đến tia lửa tàn.


 


Đến phần còn lại tim gan,


 


Xẻ ghim, nấu nương cỗ bàn tiệc vui.


 


Rượu ngon, nâng chén cùng mời,


 


Phúc Thần tế độ cho người thỏa thuê.                                                                    440


 


Sau khi rượu thịt no nê,


 


Cùng nhau múa hát, bài vè thần ban.


 


An Đông nguôi giận đổi lòng,


 


Chở che phù hộ, dịch thần tiêu tan.


 


Chung vui bên ngọn lửa tàn,


 


Uy Lĩnh từ giả lui quân về thuyền.


 


Ngủ vùi say giấc đêm đen,


 


Sương lam mờ mịt bên đền mênh mông.


 


Bình minh bừng ngón tay hồng,


 


Ra khơi thuyền lại về trong lũy đồn.                                                                         450


 


Thần An Long thổi gió Nam,


 


Xuôi buồm căng gió con thuyền sóng đưa.


 


Xanh xanh trời nước gió đùa,


 


Trở về đồn lũy quanh Troa vây thành.


 


Thuyền đen đậu khuất ghềnh xanh,


 


Đẩy thuyên lên bãi, về dinh báo cùng.


 


Hội Đồng Tướng Lãnh vui mừng,


 


Yên lòng cơn dịch đã tàn, tóc tang.


 


 


 


Về phần quân tướng An Sinh,


 


Đóng yên bất động vẫn căm hận lòng.                                                                    460


 


An Sinh Phi Túc tướng quân,


 


Chẳng thèm đi đến uân trung Hội Đồng..


 


Chẳng còn chiến đấu chung cùng,


 


Ngồi buồn nhìn bóng chiều không, ra vào,


 


Lòng còn luyến tiếc gươm đao,


 


Lòng còn vang vọng tiếng gào ba quân.


 


 


 


Mười hai ngày tiệc đã xong,


 


Các thần trở lại Cung Đình Thiên Sơn.


 


Thần Vương Dớt dẫn thần tiên,


 


Ngàn mây trắng mộng về miền Thiên Sơn.


 


Áo mây đỏ sắc hoàng hôn,


 


Thần Vương đi trước trên ngàn tượng mây.


 


Thiên Đình thoáng đã đến ngay,


 


Dớt lui về đỉnh non Tây một mình.


 


 


 


Thê Túc nhớ đến  lời con,


 


Thủy Cung vượt sóng đội sương Thiên Đình.


 


Thần tử Cồ  Nốt (Chronos) một mình.


 


Ngồi xa một đỉnh non thần hoang vu.


 


Bên Thần quỳ gối cúi đầu,


 


Tay xoa gối trái, tay râu vuốt càm.                                                             480


 


Dớt đà tê tái bàng hoàng,


 


Người yêu trong mộng, mơ màng Thiên Cung.


 


Dớt, Phụ Vương các Thần tiên,


 


Xin Ngài vì thiếp ban ơn phước này,


 


Con thiếp, mệnh ngắn ngủi thay !


 


Lại còn bị nhục hôm nay cõi đời,


 


An Gia Vương vua cõi người,


 


Ỷ danh hiếp đáp, đoạt đòi giai nhân.


 


Vốn là phần thưởng chiến công,


 


Làm cho con thiếp đau lòng héo hon.                                                     490


 


Thương con khuya sớm tủi buồn,


 


Xót đau lòng mẹ ruột tằm chẳng yên.


 


Ngài ơi, thương thiếp hãy nên,


 


Làm cho thắng lợi Troa quân nghiêng phần.


 


Cho An Gia Vương phải chịu đền,


 


Bồi thường danh dự mới nên phục hồi.


 


Dớt im lặng chẳng trả lời,


 


Láo liên xem có ai nơi non thần,


 


Hạ Cơ, chằng nữ vợ hiền,


 


Tha hồ vụng trộm ai nâng râu cằm !                                                         500


 


Lời nàng thỏ thẻ dịu dàng :


 


Hứa cho Thần thiếp chút ơn sủng này.


 


Xin Ngài hãy gật đầu ngay,


 


Hay là từ chối lắc lay râu càm.


 


Biết Ngài nể sợ ai hơn,


 


Mấy khi thiếp mới về bên Thiên Đình.


 


Thở ra Dớt  tỏ nỗi lòng :


 


Buồn thay nàng bắt ta thành trái ngang.


 


Giúp làm sao mụ vợ chằng,


 


Hạ Cơ lớn tiếng oang oang nhức đầu.                                                    510


 


Trước chư thần có nể đâu,


 


Vào ra tranh cải ta nào vị thiên.


 


Bênh quân Troa, nàng ghét hờn,


 


Ôi thôi nàng hãy đi liền chớ nên.


 


Để Hạ Cơ thấy nổi ghen,


 


Phần ta hứa sẽ giúp nàng áp phe.


 


Cho yên công việc mọi bề,


 


Yên tâm nàng hãy trở về Thủy Cung.


 


Phần ta sẽ gật đầu xong,


 


Kẻo mà tai vách, mạch rừng thấy hay.                                                   520


 


Nói rồi Thần Dớt chau mày,


 


Tóc tai dựng đứng khẽ lay, gật đầu.


 


Thiên Đình sấm động non cao,


 


Thê Túc từ giả, phóng mau biển ngàn.


 


Chư Thần vội vã đến nhanh,


 


Lấm la lấm lét xem Thần quở ai ?


 


Hạ Cơ cũng đến đánh hơi :


 


Mùi hương biển mặn, chao ôi nồng nàn. !


 


Nữ Thần tằng hắng hỏi rằng :


 


Thủy Cung mấy thuở có Thần đến chơi ?                                                               530


 


Biết rồi, Ông thích xa tôi,


 


Thích ngồi bí mật nghỉ ngơi một mình.


 


Thích ngồi thương nhớ tự tình,


 


Chẳng hay gỡ mối tơ lòng đã xong ?


 


Thần Vương lấm lét mới rằng :


 


Hạ Cơ chẳng thể tỏ tường ý ta,


 


Dù bà là vợ trong nhà,


 


Còn ta muôn kẻ vào ra tâu trình,


 


Việc ta giải quyết một mình,


 


Chẳng nên gặn hỏi sự tình mà chi.                                                                           540


 


Hạ Cơ trợn mắt tức thì :


 


Láo chưa, Ông dám nói gì riêng chung ?


 


Mấy khi tôi hỏi ự tình,


 


Để ông yên lặng một mình mặc Ông.


 


Hôm nay tôi mới biết rằng,


 


Đĩ Thần Thê Túc, con ông Thủy Tề.


 


Đội sương vượt biển đi về,


 


Vuốt râu, cọ má, ngồi kề bên Ông.


 


Cẳng hay Ông hứa gì chăng ?


 


Gật đầu sấm chớp sáng trưng Thiên Đình.                                                           550


 


Phải chăng phục hận An Sinh,


 


Làm cho quân lính An Kinh tơi bời.


 


Vội vàng Dớt thẹn đáp lời :


 


Quỷ chằng ! cứ tưởng rằng ai cũng mùi,


 


Ta đà dấu diếm chi ai,


 


Chẳng gì có thể làm tôi xa bà.


 


Chớ nên nổi giận gào la,


 


Chớ mất bình tỉnh lời ra hổn hào,


 


Hãy ngồi im lặng xem sao,


 


Nghe lời ta chớ ồn ào nói năng.                                                                 560


 


Rằng đây là chốn Thiên Đình,


 


Các Thần soi mói, Thần trông, Thần dòm.


 


Hãy vì ta phải nể nang,


 


Không thì ta vả bể mồm thị uy.


 


Hạ Cơ nguôi giận tức thì,


 


Bên chồng ngồi xuống máu sôi nguội dần.


 


Trong Cung Điện tiếng thì thầm,


 


Các Thần nheo mắt luận bàn riêng chung.


 


Rồi cười khúc khích mông lung,


 


Hỏa Thái Sơn (Héphaïstos) tỏ với cùng Mẹ, Cha:                                570


 


Chớ nên cải lộn trong nhà,


 


Các Thần tám cõi dòm ra, nói vào.


 


Tiệc Thiên Đình chớ ồn ào,


 


Các Thần đến dự lòng nào được vui !


 


Mẹ nên giữ tiếng giữ lời,


 


Nói lời êm ái, cha thôi phiền lòng.


 


Cha, Thần mạnh nhất các Thần,


 


Một lời  mẹ nhịn, Thiên Đình được vui.


 


Nói rồi Hoả Thái nâng ly,


 


Chiếc cúp vàng chạm hai quai, rượu hồng.                                            580


 


Tay trao cho mẹ thì thầm:


 


Mẹ ơi, nguôi giận, trong lòng chớ lo,


 


Mẹ ơi, chớ có tiếng to,


 


Con luôn bênh vực giúp cho mẹ hiền,


 


Con từng vì mẹ bị đòn,


 


Chẳng ai chống cự phụ thân được mà.


 


Một lần giúp mẹ ngày xưa,


 


Nắm chân, cha ném con qua cõi trần.


 


Rơi cả ngày đến chiều hồng,


 


Thổi núi lửa Lâm Nốt (Lemnos), thợ rèn Sinh Tiên (sintiens)          590


 


Đời như hơi thở nhẹ nhàng,


 


Thiên Đình bất tử, cõi trần phù dung .


 


Hạ Cơ nghe nói cười dòn,


 


Đón cầm chiếc cúp tay con vui cùng.


 


Nước cam lồ ngọt mật ngon ,


 


Thần Hoả Thái khẽ nỉ non rót mời.


 


Lê chân cà thọt khắp nơi,


 


Làm thần tiên cũng cười vui rộn ràng.


 


Thần An Long dạo cung đàn,


 


Các nàng Muy (Muses) hát lời vang êm đềm.                                      600


 


Cung đàn tuyệt diệu êm êm,


 


Lời thơ nào ngọt môi mềm tiếng ca.


 


Cười vui cho đến chiều tà,


 


Ai về cung nấy, thướt tha mây hồng.


 


Cung Dớt lộng lẫy vô cùng


 


Do Thần Hoả Thái tay thần dựng xây.


 


Gối giường đã sẵn an bày,


 


Thần Vương vào giấc ngủ say mơ màng,


 


Hạ Cơ mới đến nằm bên,


 


Cõi Thần dị mộng, đồng sàn ai hay !                                                         610


 


Chú thích :


 


Héra (Hạ Cơ) vợ Thần Vương Zeus,  Zeus sợ vợ, nhưng thích vụng trộm nhất là với Thétis mẹ Achille.


 


Thiên trượng : Hy Lạp ngày xưa để nói giữa đám đông, họ đặt ra cây  thiên trượng, thiên trượng trao ai người ấy mới nói, để tránh mọi người nói cùng một lượt không ai nghe ai.


 


Eétion (Âu Thông) là cha Andromaque(An Độ Mai) tức cha vợ tướng  Hector, con cả vua Priam..


 


Zeus : là con thần Chronos. Zeus đã từng tranh nhau Thétis với Posséidon, nhưng vì tiên tri báo điều tai họa nên phải gả Thétis cho  vua Pélée, sinh ra Achille. Achiulle có đôi chân chạy nhân nên cn gọi là Phi Túc.


 


Lemnos : Lâm Nốt, Lâm Môn vùng Mosychlos, núi lửa là lò rèn của Thần Hoả Thái, tương truyền nơi đó Prométhé đánh cắp lửa.


 


Achille (An Sinh) Con nữ Thần biển Thétis(Thê Túc) và vua Pélée vùng Thessalie, dân cư gọi là Myrmidon.(Nguyệt My Đông)


 


Atride Aggamemnon (An Trích An Gia Đại Vương) Vua Mycènes: Tổng chỉ huy Liên quân Hy Lạp.


 


Apollon : con thần Zeus và nàng Latone.


 


Nestor (Ninh Tô) vua Pylos. Vị vua cao tuổi nhất trong các thủ lĩnh Hy Lạp.


Hết Chương I


Nguồn: Sử thi Illliade của Thi  hào  Homère, Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ ra thơ lục bát.


Paris, 1-5-2016


PTC.


 


vanhoanghean

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bầy chó của tôi - Nguyễn Quang Thiều 20.09.2018
Chùm thơ Nguyễn Vũ Quỳnh - Nguyễn Vũ Quỳnh 20.09.2018
Khóc - Nguyễn Duy 19.09.2018
Chùm thơ Thanh La - Thanh La 19.09.2018
Chùm thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành (1) - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Giấc mơ sông Thương - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Chùm thơ tình Nguyễn Phúc Lộc Thành - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Hương Giang chiều (7-kỳ cuối) & Lời bạt của nhà văn Hoàng Minh Tường - Lan Châu 14.09.2018
Chùm thơ Lê Khánh Mai - Lê Khánh Mai 13.09.2018
Cơn giông/ Tôi mơ - Vương Cường 10.09.2018
xem thêm »