tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 22615565
Những bài báo
15.02.2011
Tư liệu
Ai GẢNH (rảnh) liếc qua xem vì sao hai ông Lữ Phương và Phước Trường cãi nhau!

Vì đâu nên nỗi ?


Tác động văn hoá của “đổi mới” xét như một mô thức phát triển


Lữ Phương


Vấn đề xuống cấp văn hoá và nếp sống hiện nay đã lan rộng đến mức báo động đỏ, khắp nơi đã có rất nhiều người lên tiếng cảnh báo thống thiết. Theo tôi thì đây không phải chỉ là sự suy thoái riêng rẽ và đơn thuần về đạo đức, văn hoá mà thực sự bắt nguồn từ cái mô thức phát triển tổng thể đã quy định sự suy thoái thuộc các lĩnh vực này.  Tính chất trầm trọng của sự xuống cấp văn hoá đó cũng chính là ý nghĩa phá sản trầm trọng của một mô thức phát triển mang tính chất lịch sử mà chúng ta đã chọn và cũng vì vậy vấn đề đặt ra ở đây sẽ là vấn đề đi tìm nguyên nhân phá sản về mặt lịch sử của mô thức đó. Tôi có một bài viết đặt vấn đề một cách tương tự [Văn hoá và một chính sách phát triển văn hoá, Diễn Đàn số 27, 01.02.1994], tham gia một đề tài nghiên cứu do trung tướng Trần Độ đảm nhận cách đây gần 20 năm, nay xem lại thấy vẫn còn có những điều thích hợp nên nhân dịp này xin tóm tắt tinh thần bài viết đó vào vài điểm, có thêm một vài ý bổ sung.


*


Trước hết, tôi cho rằng trong việc quyết định con đường phát triển của đất nước, chúng ta đã có một sự ngộ nhận trầm trọng khi đồng nhất khái niệm “chủ nghĩa xã hội” mà chúng ta đã chọn lựa vào thời cách mạng giải phóng dân tộc với nội dung khái niệm “xã hội chủ nghĩa” mà chúng ta coi là hình thái kinh tế xã hội cần xây dựng để đưa đất nước vào con đường hiện đại hoá. Logic của vấn đề ở đây là: công cụ A giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ A thì nó cũng sẽ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ B. Logic này cũng là cơ sở của luận điểm của Lenin về phong trào giải phóng dân tộc: phong trào này là một bộ phận của phong trào chống tư bản, đế quốc do quốc tế vô sản lãnh đạo nên sau khi dựa vào quốc tế vô sản hoàn thành cách mạng dân tộc rồi thì phải tiến lên xây dựng ngay chủ nghĩa xã hội, không thông qua giai đoạn phát triển tư bản để tiếp tục sự nghiệp chống đế quốc do quốc tế vô sản lãnh đạo.


Có thể trong điều kiện lúc bấy giờ, chúng ta có nhiều lý do để xác tín vào sự chọn lựa ấy, nhưng những gì diễn ra về sau đã chứng minh rằng cái logic ấy không phù hợp thực tế. Bản chất của hai phạm trù – giải phóng dân tộc và phát triển xã hội – là khác nhau hoàn toàn. Khái niệm “chủ nghĩa xã hội” mà chúng ta chọn trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc là khái niệm chỉ về chỗ dựa thực tế của một lực lượng ngoại tại. Chỗ dựa này tuy gọi là “phe xã hội chủ nghĩa” nhưng lại có nội dung đặc thù về lý luận lẫn lịch sử của một thực thể chính trị cụ thể, gọi là Đệ tam Quốc tế, lúc bấy giờ được cách mạng Việt Nam coi như cái “cần thiết”, cho cuộc đấu tranh – và do hoàn cảnh đặc biệt của Việt Nam, cuộc chiến đấu chống xâm lược của chúng ta có phần phù hợp với sự chọn lựa đó, nghĩa là nghiêng về việc dùng bạo lực cách mạng để cướp chính quyền, nên có người đã nói ở đâu đó – hình như nhà văn Nguyên Ngọc – rằng sự chọn lựa đó chỉ mang tính chất tình thế, một chọn lựa “cực chẳng đã”, chứ không phải và cũng không thể xem là một chọn lựa một lần cho mãi mãi, như một chân lý.


Tất cả nhưng khó khăn triền miên mà chúng ta gặp phải trong xây dựng sau khi đã hoàn thành cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất chính là do chúng ta đã vẫn cứ xem việc chọn lựa mang tính chất tình thế ấy như một chọn lựa tuyệt đối, vĩnh viễn, giống như một người sau khi mò mẫm đi tìm đã nhận được của trời một cái cẩm nang thần kỳ, hễ mỗi lần gặp khó khăn, mở ra là giải quyết được mọi việc trên đời. Thực tế đã cung cấp nhiều bằng chứng cho biết sự chọn lựa của chúng ta không phải là một cái cẩm nang thần kỳ, và sự huyễn hoặc của sự thần kỳ này không thể viện dẫn “lập trường”, “lòng tin” hay sự “trung thành”… mà bảo vệ được. Đây là một vấn đề vừa học thuật vừa thực tế mà xét cả hai mặt này, cái mô thức mà chúng ta gọi là “chủ nghĩa xã hội”, ban đầu là một cương lĩnh xây dựng trực tiếp, sau này chuyển thành một “định hướng” tiến lên lại không tìm được cơ sở nào để tự biện minh về tính chất nghiêm chỉnh và khả thi của nó, dù cho nó có được giải thích như thế nào, vận dụng cách nào đi nữa, bao lâu đi nữa.


Chúng ta thường cho là “khoa học” khi coi chủ nghĩa “Mác-Lênin” như cái kim chỉ nam tất yếu dẫn đất nước đi về tương lai tươi đẹp gọi là “xã hội xã hội chủ nghĩa”, nhưng phân tích đến cùng về mặt lý luận, chúng ta thấy việc dựa vào những biện pháp của Lenin để thực hiện các mục tiêu do Marx đề xuất chỉ tạo ra kết quả ngược lại với chính viễn cảnh xã hội tươi đẹp mà Marx đã hình dung, ấy là chưa nói đến việc khi phân tích đến nguồn gốc bản thân học thuyết Marx chúng ta đã có đủ luận cứ để chứng minh rằng đến lượt nó, học thuyết về tương lai tươi đẹp này cũng chỉ là kết quả logic hình thành từ một giấc mơ triết học, nhất là khi lại giao sứ mạng thực hiện cho một chủ thể hư ảo là “giai cấp vô sản”. Đó hoàn toàn không phải là xu thế phát triển của thời đại, cũng không phải là quy luật sinh thành của lịch sử như chúng ta đã ngộ nhận và thuyết minh mà chỉ là những phản ứng chính đáng nhưng lại mang tính mộng ảo của những người trí thức bức xúc trước những bất công gay gắt của chủ nghĩa tư bản thời sơ khai mà cũng là thời kỳ chủ nghĩa tư bản đồng hoá với chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc.


 


Đem những luận điểm mộng ảo về lý tưởng đó ra thực hiện, và lại thực hiện bằng biện pháp toàn trị của một guồng máy quyền lực tự cho mình là đại diện duy nhất cho sự minh triết về Lịch sử, tất sẽ dẫn đến một hậu quả kỳ quặc mà Marx gọi là sự “phóng chiếu lộn ngược”, khái niệm này Marx sử dụng để chỉ sự kiện lý tưởng của trường kinh tế cổ điển khi áp dụng vào thực tế đã đi ngược lại những nguyên lý do bản thân nó đặt ra. Với mô thức gọi là “chủ nghĩa xã hội” ở Việt Nam, hiện tượng đó cũng lặp lại: tất cả đều diễn ra ngược lại với cái mục tiêu mà chúng ta coi là lý tưởng khi đem thực hiện sau khi đã thanh toán xong chủ nghĩa thực dân.


Về mặt kinh tế, mô thức đó không dẫn đến giàu sang, sung mãn mà chỉ có thiếu thốn, nghèo nàn ; đường lối xây dựng đặt trên chủ nghĩa duy ý chí chỉ tạo ra những quyết sách quan liêu, ảo tưởng, tuỳ tiện, nên không hề có phát triển vì động lực phát triển đã bị huỷ diệt. Về chính trị, những khẩu hiệu gọi là “do dân, vì dân, của dân” vốn là cơ sở của các cuộc cách mạng dân chủ đích thực, đã trở thành những hứa hẹn mị dân thô lậu, đem ra tuyên truyền chỉ mang lại những hiệu ứng phản tác dụng. Xã hội công dân với những quyền dân sự tối thiểu đã bị đẩy vào “thế giới ngầm” bất hợp pháp và đất nước thì bị quản lý như một trại lính. Nhà nước mệnh danh “đầy tớ của nhân dân” thực chất là một hình thái Nhà nước - đảng, tập hợp từ ý chí chủ quan của một thiểu số tự lập và tự giam mình trong những giáo điều phản hiện thực, cô lập với đông đảo xã hội, duy trì sự tồn tại của mình bằng cách áp đặt một cung cách quản lý bằng mệnh lệnh từ trên rót xuống theo kiểu chiến tranh, một chiều, độc đoán. Kết quả: không có phát triển mà cũng không có dân chủ và công bằng.


Người ta không thể không đặt ra câu hỏi: tại sao đất nước lại chọn con đường này, đó có phải là con đường tất yếu ? Có rất nhiều câu trả lời xuất phát từ nhiều quan điểm khác nhau. Có quan điểm cho rằng mọi việc đã bắt đầu từ Đại hội Tours, năm 1920, khi Nguyễn Ái Quốc chuyển hướng từ chủ trương canh tân ôn hoà của Phan Châu Trinh sang con đường cách mạng cực đoan của Đệ tam Quốc tế. Cũng có ý kiến muốn lấy năm 1923 làm cột mốc giải thích khúc quanh cho số phận của Việt Nam khi Nguyễn Ái Quốc từ giã môi trường hoạt động khuynh tả ở nước Pháp dân chủ để sang Nga hội nhập vào mô thức chuyên chế kiểu phương Đông.


Tất cả đều có lý do để biện luận, tuy vậy theo nhận định của nhiều người khác thì chính xác nhất có lẽ phải kể đến thời điểm 1949 khi cách mạng Trung quốc thành công nhờ đó Việt Nam tìm được một căn cứ địa trực tiếp, lâu dài, làm chỗ dựa vững chắc để củng cố và đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân, nhưng cũng từ cái cột mốc thời gian “cần thiết” sinh tử với độc lập dân tộc đó mà cách mạng Việt Nam, dưới nhiều hình thức, đã tạo điều kiện cho sự du nhập vào tổ chức của mình một hệ tư tưởng tệ hại nhất trong những hệ tư tưởng gọi là “xã hội chủ nghĩa” phản Marx nhưng vẫn nhân danh Marx để giải phóng loài người – đó là chủ nghĩa Mao, một thứ chủ nghĩa Stalin “mang đặc điểm Trung quốc”.


Bằng những cuộc chỉnh huấn tư tưởng, nếu chủ nghĩa Mao đó đã bơm được máu đen vào cơ thể Đảng Việt Nam thì về mặt xã hội, bằng khuyến dụ những cuộc tàn sát truy bức mệnh danh “đấu tranh giai cấp”, “cải cách ruộng đất”, nó đã đào bới đến tận gốc rễ nền văn hoá truyền thống của dân tộc – bằng cách đưa lên hàng chính diện các nhóm đân cư hạ đẳng nhất của xã hội, biến các tầng lớp này thành lực lượng nòng cốt thực hiện đường lối xây dựng “xã hội mới” theo mô thức Mao, đồng thời khuấy lên từ đáy sâu của lịch sử dân tộc các tính chất cặn bã nhất của con người là sự ngu dốt, cơ hội, ti tiện, hẹp hòi, thù hận… biến chúng thành hệ giá trị làm nền cho mọi hoạt động tinh thần mà dấu tích vẫn còn hằn sâu vào đời sống văn hoá của đất nước cho đến ngày nay, chưa biết đến bao giờ mới gột sạch được.


*


Cần phải nói thêm điều quan trọng khác về sự ngộ nhận trên đây là sự ngộ nhận đó vẫn không hề chấm dứt khi, trước sự khủng hoảng và bất lực của mô thức cũ, chúng ta buộc phải thay đổi chỉ đạo chiến lược về phát triển nhưng lại nhằm mục đích tạo cho hình thái kinh tế xã hội đã chọn một số thuộc tính mới cốt chỉ để duy trì cho được con đường đi lên mệnh danh “chủ nghĩa xã hội” trong điều kiện “phe xã hội chủ nghĩa” đã sụp đổ, bằng cách khai sinh ra chủ trương gọi là “đổi mới”. Nguồn gốc của đường lối này thật sự không mới lắm. Nó đã bắt nguồn từ NEP của Lenin: nắm vững chuyên chính của Đảng - Nhà nước – tôi không dùng khái niệm “chuyên chính vô sản” vì chẳng thấy có chút gì gọi là vô sản trong cấu trúc của thực thể Đảng - Nhà nước do Lenin lập ra cả – cho phép một bộ phận tư sản trước đây bị cấm đoán nay được hoạt động trở lại để giải quyết sự bế tắc của hình thái gọi là “xã hội chủ nghĩa thời chiến”, thực chất là thứ chủ nghĩa xã hội phản mác xít tư biện, không tưởng và giáo điều.


Thực sự thì theo chiến lược cách mạng quen thuộc của Lenin, “chính sách mới” đó chỉ là thủ thuật chính trị áp dụng vào kinh tế gọi là lùi một bước để chuẩn bị tiến lên hai bước. Cốt tuỷ của vấn đề ở đây là sử dụng có kiểm soát thật nghiêm nhặt khu vực tư bản tư nhân để hỗ trợ cho hình thái chủ nghĩa tư bản nhà nước đang được xây dựng vốn là thực chất của danh xưng “chủ nghĩa xã hội” theo mô thức Lenin. Vì thế mô thức này, những nhà nghiên cứu phương Tây về sau đã hoàn toàn có lý khi gọi là chủ nghĩa Lenin-thị trường (market-Leninism) và cho rằng những gì mà Việt Nam (hiển nhiên có cả Trung quốc) áp dụng hiện nay vẫn xuất phát từ một phiên bản gốc.


Để giải quyết những khó khăn do thứ chủ nghĩa xã hội giáo điều và không tưởng gây ra sau những năm cải tạo triệt tiêu nền sản xuất hàng hoá, một bộ phận lãnh đạo của Đảng (đặc biệt ở miền Nam) đã cho phép “bung ra” với số một số thể nghiệm “xé rào” cục bộ hướng về mô thức nói trên từ 1979, nhưng phải đợi đến sau 1986 với ảnh hưởng của chính sách perestroika, kế đến là sự sụp đổ của Đông Âu và Liên xô thì mới hình thành rõ rệt như mô thức “đổi mới” đúng nghĩa, và diễn ra trên phạm vi toàn quốc.


Lý luận về “bước lùi” thoả hiệp tạm thời của Lenin ở đây đã bị đẩy xa hơn nhiều lần về khoảng cách: kinh tế thị trường ngày càng được xác lập đồng bộ hơn qua sự hợp tác với thế giới tư bản, của cải xã hội xuất hiện phong phú do các nguồn đầu tư và nhập cảng từ bên ngoài, xã hội thoát khỏi tình trạng chia đều sự nghèo đói trầm kha thời kỳ mệnh danh là “quan liêu bao cấp”. Giai cấp trung lưu tư sản dựa vào hoạt động kinh tế của nhà nước đã xuất hiện trở lại, tuy còn yếu ớt nhưng đã trở thành một thực thể quan trọng, xã hội công dân cũng từ đó được phục hồi đóng vai trò chủ động nhiều hơn cho sinh hoạt nhiều mặt của cộng đồng, một số quyền tự do dân sự, chủ yếu trong lĩnh vực đi lại, làm ăn, học tập đã được nới lỏng hơn nhiều so với trước đây.


Nhưng để quản lý tình trạng mới này, nhân danh sự ổn định chính trị, nhân danh chủ trương kiên trì tìm đường “tiến lên chủ nghĩa xã hội”, các nhà ý thức hệ của Đảng vẫn bám chặt vào hệ tư tưởng đã chọn từ thời chiến tranh chống thực dân – trải qua nhiều lần nhào nặn đã thấm đẫm nội dung bị mao-ít hoá –, với những phạm trù lý luận quen thuộc, mòn sáo, lạc lõng, hoàn toàn bị những diễn biến mới của thực tế phủ định (như chuyên chính vô sản, truyền thống cách mạng, xu thế tất yếu của thời đại, sự tất yếu của chủ nghĩa hội, sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, quốc doanh là chủ đạo, sở hữu toàn dân về đất đai v.v…), bất khả thi hoàn toàn nhưng vẫn được sử dụng cho mục đích duy trì tính chính danh đã quá mòn mỏi, suy yếu của Đảng, bằng những thủ đoạn gò ép giả tạo (gọi là điều tiết) buộc sự vận hành của kinh tế thị trường phải khuôn nắn theo những chính sách được quy định bởi những phạm trù lý luận giáo điều nói trên, và cũng chính vì vậy mà cản trở cuộc sống xã hội phát triển tự nhiên theo hướng cần phải có, cho nên xét trên tổng thể, mô thức phát triển gọi là “đổi mới” này, bên cạnh kết quả tích cực về vật chất, đã làm phát sinh những phản ứng chống trả của thực tế, biểu hiện trên bình diện nếp sống và văn hoá một cách tiêu cực và cực đoan như mọi người đều biết.


Các phương tiện truyền thông đã nói nhiều, nhưng tập trung nhất có lẽ phải kể đến hiện tượng bùng nổ – mang tính bù trừ sau một thời kỳ lâu dài các nhu cầu bị đè nén – của một thứ chủ nghĩa vật chất, mang màu sắc chụp giật dung tục, trắng trợn chưa từng có trên đất nước, lan tràn như một bệnh dịch, lau lách xâm nhập vào toàn bộ các ngõ ngách của đời sống (kể cả những lĩnh vực được coi là thiêng liêng cao quý), nổi bật nhất là khu vực công quyền với vai trò “đầu têu” của những tiết mục tiêu cực gây tai tiếng làm rúng động công luận, thể hiện qua cả những quyết sách đặt nền trên sự thống soái của cái mà có người đã đặt tên là “chủ nghĩa GDP”, cặp theo đó là một thứ chủ nghĩa khác gọi là “chủ nghĩa thành tích vĩ cuồng”, đua đòi chơi trội, ngông nghênh, cùng với thái độ liều lĩnh trong sự nhũng lạm, bòn rút, phung phí của công, trắng trợn, tràn lan, bất chấp mọi hậu quả làm băng hoại môi trường tự nhiên và môi trường đạo đức.


Được thôi thúc bởi sự “điều tiết và lãnh đạo” của các cơ quan “cầm cân nẩy mực” đó, toàn bộ xã hội đã lao vào cuộc chạy đua cuồng điên tìm kiếm và tích tụ tiền tài, của cải bằng mọi cách, hiệu nghiệm nhất có lẽ là những thủ đoạn luồn lách để cấu kết với công quyền, chưa nói đến việc lao vào bất cứ tội ác man rợ nào có thể thực hiện, bất cứ hành vi phi pháp nào có thể nghĩ ra. Một thứ công thức mới dường như đã định hình giúp con người nhanh chóng đi tìm sự thăng tiến cho đời sống vật chất hiện nay: không có tiền thì dùng bạo lực hoặc sự phi pháp để kiếm tiền, đã có tiền rồi thì dùng tiền mua quyền lực để kiếm thêm tiền vì quyền lực ngày nay cũng đã trở thành cái có thể đem bán để kiếm tiền… Tiền kiếm được theo công thức đó vì thế không thể không đi liền với sự chà đạp lên nhân cách, với sự bất lương, với tội ác hoặc dẫn đến tội ác. Không biết chính xác đến mức nào nếu như chúng ta nói rằng đặc trưng của đời sống văn hoá hiện nay là như thế! Và tình trạng ấy đã diễn ra trên khắp mọi vùng miền của đất nước, không từ một xó xỉnh nào!


Khi nhắc đến các hiện tượng nhức nhối này, chúng ta thường thấy xuất hiện các ý kiến đổ lỗi cho cái gọi là “mặt trái của kinh tế thị trường” hoặc do sự xâm nhập của “văn hoá phương Tây” khi đất nước mở cửa. Tất cả đều có, nhưng cần chú ý rằng, trừ những kẻ theo thuyết tôn giáo toàn thống hoặc những đệ tử trung thành với chủ nghĩa Stalin, ngày nay không ai dám xác quyết sự xấu xa có tính bản chất của thị trường và văn hoá phương Tây cả. Những mặt tiêu cực của các hiện tượng văn hoá này là có thực nhưng vì được quản lý bằng một nền pháp quyền thích hợp, tồn tại chung với những xu hướng khác, chúng không có điều kiện để trở thành phổ biến, trùm lấp như ở nước ta.


Cũng không thể quy mọi điều tệ hại đã kể trên vào cái phạm trù gọi là “tội ác của cộng sản” một cách khái quát như nhiều kẻ theo chủ nghĩa chống cộng thích nói bừa, vì cho đến nay chưa bao giờ thấy xuất hiện trên hành tinh này một hình thức xã hội cộng sản nào đúng theo định nghĩa của nó cả, trong khi đó nếu có những thứ “cộng sản” có thể gây ra tội ác thật sự thì đó chỉ có thể là những thứ mang tên cụ thể như Stalin, Mao Trạch Đông, Pôn Pốt hoặc gì gì đó thôi. Mà giả sử các thứ gây ra tội ác này tự nhân danh hoặc được quy cho là “cộng sản” thì những thứ gọi là “tội ác” ấy, chúng ta có thể khẳng định như đinh đóng cột rằng chúng không hề bao gồm những cuộc rượt đuổi một cách điên cuồng theo đồng tiền!


 


 


 


Rốt cuộc thì đối với vấn đề suy thoái đạo đức, văn hoá ở Việt Nam hiện nay thiết nghĩ chúng ta không thể đem các thứ cộng sản hoặc tư bản trừu tượng ra giải thích mà phải tìm đến sự giao thoa và cộng hưởng của hai cơ sở lý luận “dỏm” dẫn xuất từ những nguồn gốc đó: đó là thứ chủ nghĩa cộng sản mạo danh, biến thái cùng với cái mặt trái của nó là thứ chủ nghĩa tư bản sơ kỳ, man rợ! Để hai thứ này riêng ra chúng sẽ đi theo con đường của chúng mà tiết ra nhưng độc tố riêng biệt, nhưng khi để chúng kết lại với nhau thì chúng sẽ quyện lại thành một thứ chủ nghĩa thực dụng sùng bái quyền lực do vật chất mang lại, có sức tàn phá đặc biệt ghê gớm với bất cứ những gì cản trở đường đi của nó: trong khi đưa lên bàn thờ con bò vàng và sử dụng những thủ đoạn chính trị tàn độc và dối trá nhất để bảo vệ ngẫu tượng đó, nó cũng nhân danh những mục tiêu thực dụng trước mắt để hạ bệ mọi cung cách ứng xử trung thực, trong sáng trước cuộc sống, làm tan chảy tất cả những ý thức phản kháng chính đáng trước bất công, giam vào tù ngục mọi lý tưởng lành mạnh, mọi khát vọng tự do của con người… Đó là một hình thái cực đoan nhất của chủ nghĩa hư vô về đức lý.


*


Trước tình hình xuống cấp tinh thần trầm trọng đó, mà sự tiếp cận đã được quy về cái mô thức phát triển cấu thành bởi hai hình thái kinh tế xã hội mang tính chất ý thức hệ tiêu cực và lạc hậu như đã phân tích ở trên thì việc trả lời cho câu hỏi “làm gì” trước thực trạng chắc sẽ có thiên hướng tìm đến cái logic sau đây như một tất yếu: phải tách rời hai hình thái ấy ra, không cho chúng cấu kết với nhau để nhân lên sự độc hại, rồi sau đó trong hai thứ ấy, tuỳ theo quan điểm, ta sẽ chọn lấy một, cái này hoặc cái kia, loại trừ những phần độc hại trong cái mô thức đã bị làm cho biến dạng, sửa đổi, canh tân và phục hồi lại các nguyên lý thuần nhất của nó, trau chuốt cho nó có hiệu quả hơn để áp dụng vào thực tế. Chắc hẳn đề nghị ấy sẽ bị không ít người cho là giả tưởng, nhưng chúng ta vẫn thấy trong thực tế không ít người nêu ra qua nhiều hình thức khác nhau.


Chúng ta đều nghe biết trong hàng ngũ thuộc thành phần “lương đống” một thời của Đảng, có không ít vị đã phản ứng quyết liệt cái đường lối gọi là “đổi mới” hiện nay, cho rằng Đảng đã sai lầm khi từ bỏ các nguyên lý của chủ nghĩa xã hội để chạy theo tư bản, và chính vì vậy mới làm cho mọi việc rối tung lên. Nhưng làm sao để phục hồi lại một Đảng cộng sản kiên trì được thứ chủ nghĩa xã hội kiểu trước đây thì ngoài mấy khái niệm cũ được nhắc lại, không thấy ai nói rõ phải vận dụng như thế nào. Tốt nhất có lẽ là lập ra một Đảng cộng sản “đích thực” hơn để làm đối trọng với cái Đảng cộng sản lôm côm hiện nay, nhưng chắc chắn là không dám đề nghị vì sợ bị kết cho cái tội “chủ trương đa đảng”. Chúng ta cũng đọc thấy trên mạng trường hợp một vị quan lớn, hét ra lửa một thời, thậm thụt bày tỏ ý định rủ một số đồng chí trẻ đi lập chiến khu để làm lại tất cả, vì bây giờ mọi thứ đã hỏng hết rồi, nhưng rồi cũng chẳng thấy động tịnh gì cho đến khi chết. Tôi nghĩ mặc dù hoang tưởng nhưng mấy vị này không hoàn toàn vô lý: thứ chủ nghĩa xã hội cổ lỗ mà họ ôm ấp tuy có độc tài, trì trệ, nghèo đói, cả ác độc nữa nhưng mọi thứ đều răm rắp đâu vào đó, tứ bề yên ổn, chay tịnh, chứ đâu có lộn xộn như thứ “chủ nghĩa xã hội thị trường” bây giờ! Cứ nhìn sang Bắc Triều Tiên mà xem!


Xu hướng muốn trở về “đích thực” này hiện nay đã yếu đi và được thay bằng cái ngược lại, ồn ào hơn: nhiều người (trong đó có cả những đảng viên) đã mạnh dạn lên tiếng, hoặc là góp ý chân thành hoặc là công kích quyết liệt sự thiếu nhất quán của Đảng khi cứ duy trì khẩu hiệu sọc dưa gọi là “thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, cho rằng Đảng đang ra sức đêm ngày “xây dựng” một thứ chủ nghĩa tư bản nào đó để kiếm đô-la cho phe cánh và gia đình nhưng vẫn cứ gào thét mấy chữ “chủ nghĩa xã hội” để hù doạ người khác và như vậy là không ổn: hãy bỏ cái đuôi ấy đi cho nó đàng hoàng về phương diện lý luận và cả thể diện nữa. Xét về logic thì lý lẽ của các vị này không sai, nhưng điều khiến nhiều người không coi là nghiêm chỉnh lắm là trong vài trường hợp, do thái độ vồn vã quá đáng của họ với các thứ lý thuyết lên gân về chủ nghĩa tự do: nghe sự thuyết minh của các vị ấy chúng ta tưởng như họ đang mang về từ đâu đó một cái cẩm nang thần kỳ mệnh danh tư bản để thay thế cho cái cẩm nang thần kỳ mang tên cộng sản ngày xưa!


Tôi cho rằng cả hai hướng suy nghĩ trên đây là không thích hợp và chẳng giải quyết được gì. Cái mô thức gọi là chủ nghĩa xã hội mà Đảng coi như cương lĩnh xây dựng thời trước đổi mới đã chết hẳn rồi, có vùng vằng thương tiếc thì chỉ tốn nước mắt vô ích. Ngược lại, nếu có những ai cứ nhất định muốn cột thực tế hiện nay vào cái mô thức cũ ấy để chửi cộng sản (và chửi luôn cả ông Marx nữa) thì chẳng khác gì tung cú đấm vào một bóng ma. Còn cái chế độ tư bản kiểu Mỹ, kiểu Đức, Nhật hoặc Na-uy mà nhiều người trong chúng ta thường nhắc đến với nỗi thèm muốn quay quắt, đó cũng chỉ là những viễn tưởng cho tương lai, còn bây giờ thì tất cả đều là của người khác, dù mình có trú ngụ ở những nơi ấy thì cũng là xứ sở của người khác, không thể dựa hơi người khác để lên mặt kênh kiệu làm oai với người nhà. Cũng đừng quên rằng đất nước thời “đổi mới”, so với người ta, tuy còn lạc hậu nhưng cũng đã đi vào hội nhập, và bản thân mô thức “đổi mới” cũng chỉ là kết quả của một thời kỳ quá độ ; xuất hiện từ những tiền đề nào đó, nó cũng đang tạo ra những điều kiện mới để chuyển động.


Từ những gì đã trình bày, xét từ nội tại, tôi cho rằng vấn đề quan trọng nhất, đáng đặt ra nhất hiện nay là thực hiện một tổng kết về cuộc đổi mới trên 20 năm qua với tư cách là một mô thức phát triển quá độ, trong đó quan trọng nhất là phải nhận ra cho được cái điểm nút sinh tử của nó là sự đối kháng huỷ diệt của tăng trương kinh tế đối với phát triển văn hoá. Nhìn vấn đề từ yêu cầu hài hoà, toàn cục, bền vững và “vì con người”, như người ta thường nói, thì cái mô thức mệnh danh “đổi mới” nói trên rõ ràng đã không còn phù hợp nữa: trong khi tạo ra một số của cải vật chất để đẩy lùi tình trạng nghèo khổ khan hiếm do thứ chủ nghĩa xã hội giáo điều, không tưởng cũ gây ra, trong khi buộc phải đổi thay theo thời thế để cứu nguy một định chế chính trị đang rơi vào khủng hoảng, bên cạnh một số mặt thành công không thể phủ nhận, mô thức đó cũng tạo ra quá nhiều hỗn loạn và mất mát trong lĩnh vực tinh thần, phá vỡ lòng tin của con người về những giá trị nhân văn phổ biến, về niềm tự trọng dân tộc chính đáng, xâm hại đến cả lợi ích tối thượng của quốc gia.


Các biện pháp mà Nhà nước sử dụng bấy lâu để đối phó, gọi là tuyên truyền, giáo dục, răn đe, trừng trị… đã tỏ ra vô hiệu, một phần vì không triệt để nhưng do bất lực là chính ; các biểu hiện băng hoại về lối sống, các tệ đoan xã hội, các hình thức tội ác… mà nguyên nhân chủ yếu là cuộc thác loạn vì chủ nghĩa vật chất như đã được nhấn mạnh nhiều lần, ngày một tăng “đô”, ngày càng liều lĩnh, ngang nhiên, thách thức. Không chỉ tạo ra cái bầu khí bất an gây kinh hãi thường trực cho người lương thiện, ảnh hưởng xấu đến mọi hoạt động giáo dục, văn hoá, kinh tế, môi trường mà trong tình hình mới hiện nay, thứ triết lý tham lam, chạy theo lợi ích nhất thời và vô trách nhiệm, không màng đến hậu quả lâu dài, cũng đang trở thành một chất xúc tác tâm lý lót đường cho những toan tính xâm nhập của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán phương Bắc, như đang diễn ra gần đây, ai cũng nhận thấy.


Phát khởi một hình thức vận động giống như một cuộc cách mạng tinh thần vào lúc này, có thể sẽ bị xem là quá nhạy cảm. Nhưng dù vậy trước tình hình băng hoại đáng báo động về văn hoá như hiện nay, nếu không dấy lên được một phản ứng thức tỉnh quyết liệt của cộng đồng để cảnh giác và tìm phương cách đối phó, thì nguy cơ rơi vào một hình thức lệ thuộc kiểu thực dân mới nào đó về văn hoá, hoặc một cái gì tương tự tinh vi hơn, không thể loại trừ là không xảy ra. Điều đó khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ thêm về tình cảnh của đất nước vào những năm tháng này: phải chăng vấn đề mất nước mà chúng ta tưởng đã không còn đặt ra nữa sau ngày thống nhất, nay lại lấp ló hiện ra, lần này không còn đến từ phương Tây nữa mà giống như cả ngàn năm trước, lại từ phương Bắc. Có thật thế không ? Dù sao thì trong bất cứ hoàn cảnh nào, trước bất cứ nguy cơ nào, mọi người đều có thể chia sẻ một cách thật bức xúc sự cần thiết phải vun đắp lại một trạng thái tinh thần lành mạnh và cường tráng cho các tầng lớp nhân dân, qua đó tích tụ thành một tiềm năng văn hoá tích cực, để khi cần thiết sẽ hiện thể thành những ứng phó thích hợp với những thử thách mới trong tương lai. Đối với phần việc này, những người lãnh đạo đất nước phải là những người nhận lãnh trách nhiệm trước tiên: cùng với bao nhiêu phần việc khác, công cuộc phát triển kinh tế mà họ đang điều hành phải góp phần tạo ra những điều kiện thuân lợi để củng cố thêm tinh thần đó chứ không thể làm ngược lại.


Từ ý hướng đó mà nhìn lại thì rõ ràng mô thức phát triển mệnh danh “đổi mới” cho đến nay đã không làm tròn được chức năng nói trên, do vậy cái chính sách nửa vời đó đã đến lúc cần phải chấm dứt – và mọi người phải có nhiệm vụ tạo áp lực cho nó sớm chấm dứt – để chuyển sang một mô thức phát triển có chất lượng tích cực hơn, phù hợp hơn với hoàn cảnh mới của xã hội và lịch sử. Nội dung của mô thức này ra sao, sẽ được hình thành như thế nào, làm sao để thực hiện, là những vấn đề lớn lao, có lẽ không phải là chỗ để bàn luận ở đây, bản thân tôi cũng không dám lạm bàn. Tuy vậy do đã xuất phát từ một tiền đề nhấn mạnh tính mô thức của một đường lối phát triển tổng thể, tôi trộm nghĩ nếu mình được phép đưa ra mấy nhận xét như sau thì cũng không có gì không thuận chiều về mặt logic: trong nỗ lực đi tìm mô thức mới thay thế, vực dậy đời sống tinh thần cho xã hội, nếu không thanh toán cho được cơ sở lý luận cho phép người ta dựa vào các phạm trù ý thức hệ lỗi thời để thiết lập chính sách quốc gia, coi đó đã là những quyết định tối hậu, từ trên áp xuống, dựa vào những lợi ích nhất thời, cục bộ coi là giá trị để theo đuổi, cứ thế mà thực hiện, bất chấp hậu quả, bất chấp lòng dân thì cái giá phải trả, trong tình hình mới, không phải chỉ diễn ra như cũ, cũng không chỉ trên phương diện văn hoá mà có thể dẫn tới những tác hại quan trọng, không lường trước được, về mọi mặt đối với sự an nguy của đất nước.


*


Với những phần nghiêng lệch về tiêu cực như đã phân tích, chủ trương “đổi mới” với tư cách là một mô thức phát triển, rõ ràng đã không còn lý do để tiếp tục nữa. Một cách có ý thức và chủ động, nó phải được chuyển sang một mô thức mới dựa trên những nguyên tắc mới về lý luận và văn hoá, dân chủ hơn, hiện đại hơn.


21.11.2010


Lữ Phương


NGUỒN: Tham luận tại hội thảo: “Sự xuống cấp văn hóa và đạo đức trong xã hội ngày nay”, do Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tổ chức ngày 27.11.2010 tại Hà Nội.


 


Bài trao đổi:


“Đổi mới” và “dân chủ”


Trương Phước Trường trao đổi với Lữ Phương


Trong một bài viết gần đây của Lữ Phương “Vì đâu nên nỗi ?”1, tác giả đề cập đến vấn đề “tác động văn hoá” của chính sách “đổi mới” 2 trên phương diện phát triển kinh tế ở Việt Nam. Theo LP, “đổi mới” nếu xét theo “tư cách là một mô thức phát triển” đã là lý do khiến cho văn hoá và nếp sống tinh thần hiện nay tại Việt Nam “xuống cấp… đến mức báo động đỏ” và vì thế theo ông “đổi mới … rõ ràng đã không còn lý do để tiếp tục nữa”. Ông viết tiếp: “Từ những gì đã trình bày, xét từ nội tại, tôi cho rằng vấn đề quan trọng nhất, đáng đặt ra nhất hiện nay là thực hiện một tổng kết về cuộc đổi mới trên 20 năm qua với tư cách là một mô thức phát triển quá độ, trong đó quan trọng nhất là phải nhận ra cho được cái điểm nút sinh tử của nó là sự đối kháng huỷ diệt của tăng trưởng kinh tế đối với phát triển văn hoá”.3 Từ cái nhìn ấy, ông kết luận: “Một cách có ý thức và chủ động, nó [tức chính sách “đổi mới” kinh tế] phải được chuyển sang một mô thức mới dựa trên những nguyên tắc mới về lý luận và văn hoá, dân chủ hơn, hiện đại hơn”.4 Hai câu hỏi cần được đặt ra là:


Có phải chăng “đổi mới” (kinh tế) đã là lý do khiến cho văn hoá và nếp sống tinh thần tại Việt Nam “xuống cấp đến mức báo động đỏ”, hay thật sự nguyên do chính của sự xuống cấp – nếu có – không phải vì đã có sự đổi mới trong kinh tế mà thật sự vì đã không có sự đổi mới trên phương diện xã hội và chính trị?


Chuyển sang một mô thức “mới” dựa trên các nguyên tắc “mới” về văn hoá dân chủ hơn, và hiện đại hơn, nhưng “dân chủ” là thế nào và “hiện đại” là thế nào để mô thức mới nầy không phải chỉ có trên lý thuyết mà có khả năng thực hiện được?


Đổi mới về kinh tế, hay không đổi mới về chính trị, là lý do cơ bản cho sự “xuống cấp”?


Trước hết, thử xác định lại lý do tại sao LP cho rằng “đổi mới” trong kinh tế là một trong những lý do quan trọng khiến cho văn hoá và nếp sống tinh thần tại Việt Nam hiện nay đang xuống cấp. Theo ông, “đổi mới” đã đem đến những thành tựu về kinh tế nhưng chính các thành tựu về “vật chất” nầy cũng là lý do tại sao nếp sống về văn hoá và tinh thần ở Việt Nam càng lúc càng xuống cấp. Ông viết:


“Nhìn vấn đề từ yêu cầu hài hoà, toàn cục, bền vững và “vì con người”, như người ta thường nói, thì cái mô thức mệnh danh “đổi mới” nói trên rõ ràng đã không còn phù hợp nữa: trong khi tạo ra một số của cải vật chất để đẩy lùi tình trạng nghèo khổ khan hiếm … mô thức đó cũng tạo ra quá nhiều hỗn loạn và mất mát trong lĩnh vực tinh thần, phá vỡ lòng tin của con người về những giá trị nhân văn phổ biến, về niềm tự trọng dân tộc chính đáng, xâm hại đến cả lợi ích tối thượng của quốc gia.


Các biện pháp mà Nhà nước sử dụng bấy lâu để đối phó, gọi là tuyên truyền, giáo dục, răn đe, trừng trị… đã tỏ ra vô hiệu, một phần vì không triệt để nhưng do bất lực là chính ; các biểu hiện băng hoại về lối sống, các tệ đoan xã hội, các hình thức tội ác… mà nguyên nhân chủ yếu là cuộc thác loạn vì chủ nghĩa vật chất như đã được nhấn mạnh nhiều lần, ngày một tăng “đô”, ngày càng liều lĩnh, ngang nhiên, thách thức. Không chỉ tạo ra cái bầu khí bất an gây kinh hãi thường trực cho người lương thiện, ảnh hưởng xấu đến mọi hoạt động giáo dục, văn hoá, kinh tế, môi trường mà trong tình hình mới hiện nay, thứ triết lý tham lam, chạy theo lợi ích nhất thời và vô trách nhiệm, không màng đến hậu quả lâu dài, cũng đang trở thành một chất xúc tác tâm lý lót đường cho những toan tính xâm nhập của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán phương Bắc, như đang diễn ra gần đây, ai cũng nhận thấy.” 5


Như thế, giả thuyết mà LP đưa ra là: “đổi mới” đã “tạo ra quá nhiều hỗn loạn và mất mát trong lĩnh vực tinh thần” tại Việt Nam. Nhưng người ta cũng có thể đặt câu hỏi ngược lại: tại sao tại các quốc gia Tây Phương, và ngay cả ở Đông Phương (Trung Quốc) cũng có những chánh sách “đổi mới” theo cái nghĩa tiếp thu phương pháp sản xuất và điều tiết kinh tế thị trường, nhưng tại các nơi nầy lại không xảy ra các sự “hổn lọan” và “mất mát trong tinh thần” như ở Việt Nam? Vậy phải chăng “đổi mới” tự nó không phải là lý do chính hay là điều kiện đủ để cho các sự “xuống cấp”, nếu có6. Muốn tìm cho ra các lý do chính có lẽ cần phải tìm hiểu sâu xa hơn trong các lĩnh vực khác có liên hệ, như chính trị, văn hoá, giáo dục, v.v, vì đây mới chính là các lĩnh vực có tầm ảnh hưởng đến tư tưởng và chi phối hành động của con người, kinh tế chỉ là phương tiện.


Tại Trung Quốc chẳng hạn, trước đây cũng có những chính sách đổi mới (từ thời Đặng Tiểu Bình) và TQ cũng có các chính sách mở cửa kinh tế (tuy siết chặt về mặt chính trị giống như ở Việt Nam). Nhưng tại ở TQ, người ta lại không nghe nói đến các sự kiện “xuống cấp tinh thần và văn hoá” một cách trầm trọng như ở Việt Nạm. Có hai lý do có thể được đưa ra để giải thích. Thứ nhất, Trung Quốc là một quốc gia có vị trí lớn mạnh hơn Việt Nam trên chính trường thế giới nên có thể sức mạnh đối ngọai là yếu tố giúp cho TQ quân bình được phần nào các sự “xuống cấp” – nếu có - ở trong nước. Trong khi đó ở Việt Nam thì ngược lại, ở vào vị trí nước nhỏ, sức mạnh của chính sách đối ngọai có khi còn phải dựa vào sức mạnh trong nước may ra mới đứng vững, thay vì là yếu tố giúp cho tình hình trong nước được ổn định và phát triển. Vì thế khi nào nội bộ chính trị trong nước còn chưa thống nhất, tinh thần dân tộc chưa đựoc phát huy thì các chính sách ngọai giao sẽ còn nhiều “bấp bênh’ làm mất đi niềm tin vào tương lai và đo đó dù cho kinh tế có ‘phát triển’ mạnh nó cũng chỉ có thể làm một liều thuốc an thần ru ngủ trong hiện tại để làm cho người ta quên đi các phiền toái không giải quyết trong tương lai. Cho nên nếu nhận định rằng “đổi mới” kinh tế vì đã đem đến các thành công vật chất mà làm mất đi các mặt tinh thần là không chính xác, và có thể đã nhầm lẩn giữa triệu chứng và căn nguyên của một con bệnh. Các sự ‘thác loạn vì chủ nghĩa vật chất’ chỉ là triệu chứng của một cơn bệnh xuống cấp tinh thần mà căn nguyên sâu sắc của nó phải là sự bế tắc trong các đường lối chính trị ngọai giao bên ngoài cũng như trong các chính sách về văn hoá và giáo dục trong nước. Kinh tế chỉ là môi trường hay chất xúc tác để cho các triệu chứng của cơn bệnh “mất trí” về tương lai trong con người hiện rõ ra cho tất cả cùng thấy.


Một lý do thứ hai để giải thích tại sao mô hình “đổi mới kinh tế” của Việt Nam không dẫn đến các kết quả về phương diện chính trị và văn hoá giống như ở TQ: TQ dù sao cũng là một quốc gia có truyền thống văn hoá “Khổng Mạnh” lâu đời, dù hiện giờ là một quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản. Tinh thần “Khổng Mạnh” tuy có khi “chậm tiến” nếu xét theo các khái niệm hiện đại như nam nữ bình quyền, dân chủ, v.v. nhưng bù lại nó cũng mang theo ít nhiều giá trị luân lý về phương diện hành chính như “cần kiệm liêm chính” của người quân tử vì nước vì dân. Cho nên nó giúp được phần nào trong việc chống lại các tệ đoan tham nhũng xuống cấp do thể chế độc quyền gây ra. Nhờ thế sự xuống cấp nếu có xảy ra ở TQ chắc hẳn sẽ phải ít hơn ở VN chính nhờ vào tinh thần “Khổng Mạnh” nầy. Tại Việt Nam, tuy rằng chịu ảnh hưởng văn hoá của TQ nhưng tinh thần “tự trọng của người quân tử” có lẽ ít thấy hơn nhất là trong giới nắm quyền. Trong khi đó tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa thì có thể đã bị tư tưởng giáo điều của “duy vật biện chứng” làm trung hoà đi hết tất cả những nguyên tắc lý luận kiểu luân lý Khổng Mạnh còn sót lại trong đầu mình, mà nếu phải dựa vào các tư tưởng tiến bộ của Tây phương để phát huy ra các nguyên tắc lý luận mới thì bị lên án là đi theo phản động muốn “diễn biến hoà bình”, cho nên họ trở nên những con người bất lực do hoàn cảnh tạo ra. Chỉ còn có một sự tiếp sức duy nhất là từ trí thức bên ngoài. Nhưng trong khi trí thức “bên ngoài” của TQ thì có thể yêu nước của họ một cách trung thực, người ta tự hỏi, trí thức “bên ngoài” của VN có phải thật sự đã là những người “yêu nước” một cách trung thực hay không hay đa số là những người “cơ hội” nên đã để phung phí đi tất cả mọi phương tiện tự do và hiện đại trong sự nghiên cứu của mình nên chẳng làm được gì đáng kể để”tiếp sức” với người trong nước.


Mô thức “mới” dựa trên các nguyên tắc “mới” về văn hoá dân chủ hơn, và hiện đại hơn.


Khi nói đến “dân chủ”, người ta có khuynh hướng chỉ suy nghĩ về mặt thể chế và hình thức bên ngoài mà quên đi một phần khác cũng quan trọng không kém trong vấn đề xây dựng dân chủ, đó là vấn đề xây dựng các cơ chế có khả năng phát huy và bảo vệ tinh thần dân chủ. Cơ chế như một con đường đi mà thể chế là hướng đi hay mục đích đến. Không có những con đường đi rõ rệt vững chắc an toàn bảo vệ được cho người dân muốn đi thì dù cho hướng đi và mục tiêu có rõ rệt và hay đẹp nhưng người dân không bao giờ đi được đến đích, hoặc vì (i) các đường đi chưa có, (ii) hoặc có mà bất an, (iii) hoặc có an ninh nhưng tắt nghẽn. Trường hợp của Việt Nam CHXHCN có lẽ thuộc về (i) vì trên lý thuyết thì thật là “dân chủ” (Đảng lãnh đạo dân làm chủ nhà nước quản lý, nhưng làm chủ như thế nào và bằng con đường nào thì chẳng ai có thể giải thích rõ ràng).


Để xây dựng một cơ chế dân chủ, không phải chỉ là điều đơn giản như viết ra Hiến Pháp hoặc lập ra các bộ luật mà quả thật điều rất cần thiết và tốn nhiều công sức cũng như thời gian là việc thiết lập ra các tổ chức và cơ quan (institutions) có các quyền lực hữu hiệu, và việc xây dựng các truyền thống (tradition) cũng như quy ước (conventions) có thể đứng vững với thời gian để “mọc rễ” ăn sâu vào trong lòng đất của dân tộc, chứ không phải “đứng” trên mặt đất, hoặc “đỉnh cao” nhưng chỉ dựa vào “hơi” quân sự cũng như chính trị của nước ngoài để mà sống, mà “thở”. Khi ta nhìn đến một quốc gia có truyền thống dân chủ lâu đời như Vương quốc Anh chẳng hạn, người ta có thể nhận xét thấy rằng tại đây các cơ chế dân chủ có khi không nằm trọn hết trong các văn bản pháp luật hay Hiến Pháp mà thật sự một phần quan trọng là nằm trong các quy ước (conventions) tuy không thành văn nhưng đã được xây dựng từ lâu đời nên rất vững chắc. Luật thành văn bản thì có thể được tạo ra nhanh chóng nhưng cũng có thể bị xoá bỏ đi nhanh chóng. Vì thế quy ước và truyền thống không thành văn bản lại có khi là rường cột cho một nền dân chủ thật sự. Vì thế khi đi xây dựng một nền dân chủ, người ta cần để ý đến, không những các bộ luật hay Hiến Pháp lập ra các thể chế (“từ trên đưa xuống”) mà còn phải cần tìm hiểu và xây dựng cả các cơ chế (“đi từ dưới lên trên” và “từng bước nhỏ”) xây dựng cái tinh thần và truyền thống dân chủ phát xuất từ người dân mà một nền dân chủ thật sự nào có hồn thay vì chỉ có xác không thể thiếu được. Bàn về các vấn đề nầy dĩ nhiên là cả một vấn đề nghiên cứu chuyên môn sâu rộng, mà phạm vi bài viết cũng như khả năng của người viết bài nầy không thể cho phép. Cho nên tại đây chỉ xin nêu ra một vài ý kiến nho nhỏ để đóng góp.


Trước nhất, để tìm hiểu thế nào là cơ chế (procedures, protocols) để xem sự khác biệt của nó với thể chế (forms or substance and results). Ta có thể đưa ra một ví dụ để dẫn chứng cho một điều quan trọng là cơ chế có khi có thể bắt đầu xây dựng được ngay cả khi thể chế chưa hay không thể thành hình một cách nhanh chóng hay chắc chắn được. Đây là trường hợp của một vấn đề mà có lẽ ai cũng biết và đang chú ý đến: vấn đề “hâm nóng” trái đất (global warming).


Nếu ta cứ tưởng tượng rằng người dân trên thế giới (xem như là “dân tộc” của một “quốc gia” gọi là “Trái Đất”), hiện đang nóng lòng muốn xây dựng một “cơ chế dân chủ” để giải quyết vấn đề khẩn trương có tầm ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong nước đó (tưc Trái Đất). Vấn đề nầy không phân biệt chủng tộc hay chính kiến: đó là vấn đề “xuống cấp” của môi trường khí quyển trên trái đất. Tuy đây là một vấn đề quan trọng nhưng tiếc thay không một ai có thể “chứng minh” được rằng nó “có thật” theo cái nghĩa “sẽ xảy ra chắc chắn 100%”7 Trong tình trạng như thế, người ta chỉ có thể hành động dựa trên “niềm tin” 8 là chính và tuy niềm tin nầy cũng có thể thay đổi theo thời gian và không lúc nào là giống nhau 100% giữa mọi người, nhưng người ta vẫn phải hành động thay vì “đợi nước đến chân mới nhảy”. Thêm vào sự khác biệt về niềm tin là sự khác biệt về các quyền lợi (ảnh hưởng của việc hâm nóng trái đất trên mọi quốc gia với các khu vực kinh tế khác nhau sẽ khác nhau: có các quốc gia nghèo gần biển vùng nhiệt đới sẽ bị thiệt hại to, trong khi đó có các khu vực nông nghiệp của các vùng ôn đới như Bắc Âu chẳng hạn) sẽ được hưởng lợi). Trong một tình hình khó khăn như vậy mà chưa ai có thể lập ra được một thể chế (chính phủ của toàn trái đất) để “bắt buộc” mọi người cùng phải tuân theo một chương trình hành động nào. Nhưng thay vì bi quan khi ta chỉ nghĩ đến các sự khác biệt, và bi quan khi ta chỉ mơ ước về một thể chế có khả năng “hoà đồng hoà giải” mọi sự cách biệt mà không bao giờ có thể xoá bỏ hết được, nếu ta thực tế và lạc quan hơn, cố chỉ đi tìm và xây dựng một cơ chế dân chủ để bắt đầu làm việc, cho một số người khởi xướng đi trước, rồi dần dần thu hút thêm nhiều người theo sau, đây mới chính là việc “xây dựng dân chủ” một cách thiết thực.


Cứ tưởng tượng thêm rằng các “phe nhóm” hiện nay trong vấn dề hâm nóng trái đất, như Hoa Kỳ, các nước Âu Châu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Ba Tây (Brazil) v.v. là những “đảng phái chính trị” trong cùng một quốc gia (Trái Đất) mang các “ý thức hệ” khác nhau không những về vấn đề “môi trường xuống cấp” mà còn ở nhiều phương diện khác nữa (tôn giáo, văn hoá, chủng tộc, phương pháp chính trị, kinh tế, v.v.). Vì không thể lập ra một thể chế chính trị nào có khả năng bao gồm và hoà giải mọi khuynh hướng chính trị, kinh tế, văn hoá, tôn giáo, v.v. nói trên, người ta lập ra các cơ quan (institution) và cơ chế, như Hội đồng Thư ký Liên Hiệp Quốc (United Nations Secretariat) là một cơ quan, và Hiệp ước về vấn đề Thay đổi Khí hậu (United Nations Framework Convention on Climate Change, viết tắt là UNFCCC) là một cơ chế do cơ quan Hội đồng Thư ký Liên Hiệp Quốc đảm nhiệm thi hành. Tuy cơ chế của UNFCC không có giá trị như một “đạo luật” để ép buộc mọi người phải tuân thủ theo nó, nhưng nó có giá trị tinh thần của những con người cùng một niềm tin và đồng ý ký kết vào đó theo tinh thần tự nguyện, để rồi từ đó hợp tác trong các sự nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và kiến thức, vv. Để cùng giải quyết một vấn đề chung theo tinh thần bình đẳng và dân chủ thật sự.


Việc xây dựng một cơ chế để làm việc trong tinh thần dân chủ từ dưới lên trên để đạt được một mục tiêu mà không ai có thể lường trước được, và không thể mong chờ “từ trên đưa xuống” đó chính là phương pháp dân chủ hiện đại mà mọi người dân sống trong thời buổi giao lưu chính trị kinh tế và văn hoá của thời đại “toàn cầu hoá” đã ý thức ra được. Không nhờ phương pháp dân chủ hiện đại ấy, và không dựa vào các phuơng tiện cũng hiện đại hoá như Intenet, thư điện tử, v.v. để trao đổi và thu ngắn hoặc bắt cầu qua các khoảng cách không gian cũng nhừ thời gian và các “khoảng cách” về văn hoá, chính trị, địa vị, giai cấp, v.v. giữa con người với nhau thì khó lòng mà thực thi mục tiêu dân chủ, dù cho lý thuyết về nó có siêu việt đến đâu.


Trở lại vấn đề mà LP đưa ra cho rằng cần có một mô thức “mới” về phát triển dựa trên các nguyên tắc “mới” về văn hoá dân chủ hơn, và hiện đại hơn, tuy không đồng ý với tác giả về các sự phân tích các lý do gây ra sự xuống cấp, tuy nhiên – cũng như trong vấn đề hâm nóng trái đất – vì sẽ không bao giờ có thể chấm dứt các sự bàn cãi và nghiên cứu về vấn đề nầy, có lẽ nhiệm vụ của những người Việt Nam yêu nước quan tâm đến các vấn đề nầy không phải là “cãi nhau” hay tranh luận để rồi gây thêm chia rẽ mà thật sự là cố tạo cho ra một cơ chế cho các sự bàn cãi để nó không dẫn đến sự bế tắc trong hành động. Điều nầy có lẽ thực tế hơn là ước mong đi tìm cho ra “một mô thức “mới” về phát triển dựa trên các nguyên tắc “mới” về văn hoá dân chủ hơn, và hiện đại hơn” vì trong thực tế chính tri, văn hoá, giáo dục cũng như kinh tế hiện tại của Việt Nam, càng “tham vọng” để tìm cho ra một “mô thức” trừu tượng cao siêu lý thuyết đạt đỉnh cao của nhân lọai có lẽ sẽ càng làm cho con người thất vọng, vì các khó khăn và thử thách sẽ không bao giờ chấm dứt.


 


Sydney 29 tháng 12 năm 2010


Trương Phước Trường


__________________


1 Hội Thảo về “Sự xuống cấp văn hoá và đạo đức trong xã hội ngày nay” do Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh tổ chức ngày 27.11.2010 tại Hà Nội, bài của Lữ Phương, đăng trên Diễn Đàn: http://www.diendan.org/phe-binh-nghien-cuu/vi-111au-nen-noi/


2 “đổi mới” là một danh từ dùng để chỉ sự thay đổi về các chính sách kinh tế từ việc tập trung quy hoạch hoá sản xuất và hợp tác xã hoá nông nghiệp chuyển sang các hình thức sản xuất có sở hữu tư nhân tuy khu vực “nhà nước” vẫn là khu vực sản xuất chính. “Đổi mới” trên lý thuyết bắt đầu tại Việt Nam từ 1986, nhưng phải đợi đến đầu và giữa các năm 1990s mới có những bước đi thật sự rõ rệt.


3,4,5. Các chữ in nghiêng là do người viết bài nầy.


6 “đổi mới” có thể chỉ là chất xúc tác, là phương tiện, hay là điều kiện “cần” nhưng không “đủ”, vì nếu “đủ” thì tại bất cứ quốc gia nào có các chính sách “đổi mới” một các tương tự sẽ phải xảy ra sự “xuống cấp” như ở Việt Nam.


7 Cũng như không một ai có thể “chứng minh” được rằng việc “xuống cấp” và “tụt hâu” trên nước Việt Nam hiện giờ là “có thật” và sẽ xảy ra hay đang xảy ra với xác xuất 100%.


8 Đây là niềm tin dựa trên cơ sở có nghiên cứu khoa học chứ không phải niềm tin dựa vào mê tín dị đoan hay sự lười biếng tìm hiểu.


 


 


Vài hàng xin nói lại với ông Trương Phước Trường


Lữ Phương


Tôi không ngại gì mà không nói rằng tôi là người đầu tiên vận dụng khái niệm “mô thức đổi mới” để tổng kết đường lối “đổi mới” do Đảng cộng sản Việt Nam thực hiện suốt hơn hai mươi năm qua, và đã trình bày điều đó trong bài Vì đâu nên nỗi – Tác dụng văn hoá của “đổi mới” xét như một mô thức (xin xem Diễn Đàn và  Viet-studies). Vì vậy khi thấy ông Trương Phước Trường trong bài “Đổi mới” và “dân chủ” (xem Diễn Đàn) muốn thảo luận với tôi về đề tài này tôi hy vọng được khai sáng để bổ sung cho sự suy nghĩ của mình đối với một vấn đề quan trọng mà những người trong nước đều biết là khá “nhạy cảm”, nhất là khi lại được xới lên bằng một thái độ phê phán triệt để và phi chính thống.


 


Nhưng rất tiếc tôi đã thất vọng hoàn toàn. Trong bài viết của mình, ông Trường có nhắc đến từ “mô thức” nói trên, nhưng trong triển khai để trình bày ý kiến phản biện bài viết của tôi, ông lại không chịu quan tâm đầy đủ nội dung mà tôi đã xác định cho khái niệm đó ngay từ những dòng đầu tiên trong bài viết của mình, sự xác định mà bất cứ ai đọc bài viết đó bằng một sự chăm chú cần thiết đều nhận thấy rất rõ nội hàm của nó là “một mô thức phát triển tổng thể”, trong đó hoạt động kinh tế chỉ là lĩnh vực cục bộ nằm trong một dự phóng vĩ mô về chính trị và ý thức hệ mà những nhà lý luận của Đảng gọi là một hình thái kinh tế - xã hội quá độ trong quy trình “tiến lên chủ nghĩa xã hội” theo định hướng của “học thuyết Mác-Lênin”.


Trong khi cố ý né tránh thảo luận việc tôi phân tích khá chi tiết cái ý thức hệ “Mác-Lênin” làm nền cho hình thái kinh tế - xã hội đó, và cùng với quá trình chuyển biến dai dẳng mà kết quả đã dẫn tới chính sách đổi mới của Đảng cộng sản ngày nay – về lý luận, có thể tiếp cận như một “mô thức phát triển tổng thể”, có tính lịch sử, cùng với các hậu quả đặc biệt về mặt văn hoá của nó – ông Trường lại dựa vào việc né tránh đó của ông để quy giản hệ thống biện luận cụ thể của tôi vào một yếu tố phổ quát và duy nhất, rồi gán cho biện luận đó một sai phạm hoàn toàn giả tưởng, cho rằng tôi đã quan niệm kinh tế như một lĩnh vực riêng rẽ, có nội dung khu biệt, không dính dáng gì đến những hoạt động khác như chính trị, văn hoá, giáo dục, từ đó bày tỏ sự bất đồng với luận điểm của tôi, dựa trên nhận định rằng tôi đã không thoả đáng khi xem chủ trương đổi mới kinh tế là nguyên nhân chính yếu gây ra tình trạng xuống cấp trầm trọng cho đời sống văn hoá và tinh thần ở Việt Nam hiện nay.


Tôi không hiểu được bằng cách nào mà ông Trường lại có được một nhận định như vậy trong việc đọc văn bản của người mình muốn thảo luận, vì thế tôi nghĩ sẽ rất khó bàn luận thêm với ông về những vấn đề khác, như khi ông cho rằng Trung Quốc cũng đổi mới kinh tế, nhưng không vấp phải sự xuống cấp về văn hoá như Việt Nam vì Trung quốc có… Khổng Tử, hoặc khi ông dựa vào một niềm tin nào đó để cho rằng Việt Nam hiện nay chỉ cần hình thành một cơ chế bàn cãi dân chủ mà ông gọi là “dân chủ hiện đại” để tìm ra biện pháp cụ thể thực hiện khẩu hiệu “Đảng lãnh đạo dân làm chủ nhà nước quản lý”, chứ không cần phải “đi tìm cho ra một mô thức “mới” về phát triển dựa trên các nguyên tắc “mới” về văn hoá dân chủ hơn, và hiện đại hơn”, như tôi đã “ước mong”.


Tất cả những vấn đề do ông gợi ra đó, tôi thấy rất hấp dẫn, vấn đề nào cũng đáng quan tâm, nhưng tôi không muốn đề cập, không phải vì ngại theo cái hướng lập luận của ông sẽ sa vào chỗ lạc đề, mà chỉ vì tôi thấy khi ông xới ra những vấn đề ấy ông đã đặt chúng trên một thái độ thiếu thận trọng ngay từ đầu trong việc tiếp cận văn bản của người khác, không thuận lợi cho các cuộc thảo luận về học thuật, nên tôi nghĩ, mọi bàn bạc thêm sẽ là vô ích, không cần thiết.


 


14-1-2011


Lữ Phương


Nguồn: diendan.org


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người Nga nghĩ gì trước sự trỗi dậy của Trung Quốc? - Ngô Đại Huy 21.05.2018
Nhà văn Nam Hà, những chuyện đời thường - Phùng Văn Khai 20.05.2018
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa: Không thể bình dân hóa trí thức - Nguyễn Hòa 19.05.2018
Vì sao Hiến pháp Trung Quốc bỏ điều nói về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản? - Cao Khải 18.05.2018
Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ sau gần 50 năm ẩn dật - Lam Điền 17.05.2018
Những truyện ngắn hay nhất của quê hương chúng ta - Viên Linh 17.05.2018
Ngòi bút máu giữa lòng Sài Gòn năm ấy - Nguyễn Thanh 16.05.2018
Sông Thương da diết tiếng tu hú - Nguyễn Thanh Kim 16.05.2018
Nữ sỹ Anh Thơ - Vương Kiều Ân: Tu hú kêu chi… khắc khoải một đời! - Lê Xuân Quang 16.05.2018
Những bài viết về GS Phan Đình Diệu - Nhiều tác giả 15.05.2018
xem thêm »